fbpx
ลงทุน
อยากเติมความรู้เรื่องการลงทุนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ เชิญทางนี้ได้เลย

สินทรัพย์ใหม่ประเภทหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีความน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาสินทรัพย์เพื่อกระจายความเสี่ยงทางการลงทุนการลงทุน ซึ่งสาเหตุที่ทำให้การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นสินทรัพย์ใหม่ที่น่าสนใจเพราะ

 • เป็นการลงทุนในหุ้นกู้ของธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ที่แตกต่างจากหุ้นกู้ทั่วไป
 • เป็นการลงทุนในลักษณะการเป็นเจ้าหนี้ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน
 • สามารถกระจายความเสี่ยงได้ทั้งในสินทรัพย์เดียวกันและข้ามสินทรัพย์
 • รับผลตอบแทนเป็นกระแสเงินสด ตามระยะเวลาการไถ่ถอนหุ้นกู้
 • เลือกลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 • เป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ในประเทศไทย
 • เป็นการลงทุนที่ช่วยขับเคลื่อน GDP ภายในประเทศให้เติบโตขึ้น
 • การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีความเสี่ยง 2 ข้อคือความเสี่ยงด้านการเบี้ยวหนี้และความเสี่ยงด้านการไถ่ถอนก่อนกำหนด

สินทรัพย์ใหม่ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

การลงทุนในสินทรัพย์หลายๆ ประเภทให้พอร์ตโฟลิโอมีความหลากหลาย เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนคุ้นเคย โดยเฉพาะนักลงทุนมืออาชีพที่มักเลือกสินทรัพย์ให้หลากหลายด้วยเหตุผลด้านการกระจายความเสี่ยง ซึ่งในปัจจุบันมีสินทรัพย์มากมายให้เลือกลงทุน หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงก็เป็นหนึ่งทางเลือกเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ที่นักลงทุนหลายคนเริ่มให้ความสนใจ ซึ่งในฐานะผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต.  เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จึงขออธิบายความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงในฐานะสินทรัพย์ใหม่ ว่ามีความน่าสนใจอย่างไรสำหรับการลงทุน

สินทรัพย์ใหม่ที่ต่างกับการลงทุนในหุ้นกู้เอกชน

แม้นักลงทุนส่วนมากจะรู้จักการลงทุนในหุ้นกู้ ในฐานะสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่และมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก แต่สำหรับหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแล้ว เชื่อว่ายังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับนักลงทุนหลายๆ คน โดยข้อแตกต่างระหว่างหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงกับหุ้นกู้เอกชน (Corporate Bond) ทั่วไปคือ

ออกโดยธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs)

ปกติแล้วการออกหุ้นกู้เอกชนจะออกโดยบริษัทขนาดใหญ่หรือเป็นมหาชน ซึ่งจำนวนการระดมทุนในครั้งหนึ่งจะเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูง แต่หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจะออกโดยธุรกิจขนาดกลางและย่อมที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลมาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยวงเงินระดมทุนอยู่เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์มใฟ้บริการอยู่ที่ระหว่าง 500,000 – 5,000,000 บาท 

ซื้อขายผ่านผู้ให้บริการเพียงตลาดเดียว

การลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหุ้นกู้เอกชน และพันธบัตรรัฐบาลจะสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งในตลาดแรกคือซื้อขายกันระหว่างผู้เสนอขายหุ้นกู้กับนักลงทุน และตลาดรองคือซื้อขายกันระหว่างนักลงทุนกันเอง ทำให้มีระบบการคิดราคาแบ่งออกเป็นอีกหลายแบบ เช่นราคาพาร์กับราคาที่ขายจริง ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับช่วงผลตอบแทน (Yield Curve) ต่อไป ในขณะที่หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ซื้อขายผ่านระบบของผู้ให้บริการเพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถซื้อขายระหว่างนักลงทุนได้ และมีราคาเสนอขายเพียงราคาเดียวเท่านั้น

 สินทรัพย์ใหม่ ต่างจาก การลงทุนในหุ้นกู้หรือพันธบัตรอย่างไร

เป็นการลงทุนในลักษณะการเป็นเจ้าหนี้ 

ในภาวะที่ตลาดการลงทุนมีความผันผวนมาก สวนทางกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ถูกปรับลดลงเพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วโลก นักลงทุนจำนวนมากโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเช่น บลจ. หรือตัวแทนการลงทุนต่างๆ ถูกบีบให้แสวงหาผลตอบแทนที่ดีกว่าสำหรับนักลงทุน ตลาดพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนอิงตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จึงเป็นตัวเลือกแรกๆ ที่จะถูกตัดออกไป เพื่อ Re-Invest ในสินทรัพย์ใหม่ๆ ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า หนึ่งในการลงทุนที่ได้รับความสนใจคือการลงทุนในลักษณะการเป็นเจ้าหนี้ เช่นหุ้นกู้เอกชนหรือการปล่อยกู้ในลักษณะอื่นๆ ซึ่งในส่วนนี้เองที่หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงสามารถเข้ามาเติมเต็มได้ ด้วยอัตราผลตอบแทนระหว่าง 6 – 22% สูงกว่าหุ้นกู้เอกชนในช่วงผลตอบแทนเดียวกัน

เป็นสินทรัพย์ใหม่ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดี

การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เป็นการกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุนได้ทั้งแบบกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์เดียวกัน คือการลงทุนในโครงการของธุรกิจ SME ที่ต้องการเงินทุนสำหรับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ในหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งนักลงทุนสามารถเลือกโครงการหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจากกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่พึงพอใจได้ด้วยตนเอง

นอกจากนี้หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการกระจายความเสี่ยงข้ามสินทรัพย์ เพื่อสร้างความสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน ที่ต้องการเพิ่มสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ในพอร์ตโฟลิโอได้อีกทางหนึ่ง

ให้ผลตอบแทนเป็นกระแสเงินสดพร้อมดอกเบี้ย 

หนึ่งในข้อดีของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงคือรับผลตอบแทนเป็นการชำระหนี้รายงวดพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งจะแตกต่างกับการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนที่จะได้รับเงินต้นคืนเมื่อถึงกำหนดไถ่ถอนเท่านั้น ซึ่งดีต่อสภาพคล่องทางการลงทุนของนักลงทุนเอง

เอื้อต่อการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ในการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง นอกจากความต้องการของเจ้าของธุรกิจที่ต้องการออกหุ้นกู้แล้ว เงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ทั้งวงเงิน ระยะเวลา รวมถึงผลตอบแทนจะได้รับการประเมินจากผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง ซึ่งจะทำการประเมินความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจก่อนเสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงให้กับนักลงทุน ซึ่งระดับความเสี่ยงจะมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทน ยิ่งมีระดับความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนก็จะมากตามไปด้วย นักลงทุนจึงสามารถเลือกลงทุนได้กับประเภทธุรกิจ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุนแต่ละราย 

เป็นสินทรัพย์ใหม่ในประเทศไทย

การลงทุนในลักษณะการระดมทุนเพื่อธุรกิจขนาดกลางและย่อมแบบการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ไม่ใช่เรื่องใหม่ในต่างประเทศ นับตั้งแต่เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ถือกำเนิดขึ้น ปัญหาทางการเงินที่เคยเกิดขึ้นเพราะข้อจำกัดด้านเวลา สถานที่ หรือการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งเงินทุนซึ่งทำให้เกิดช่องว่างทางการเงินได้ถูกลดขนาดให้แคบลง ทำให้บริการทางการเงินไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป บริการเหล่านี้รวมไปถึงบริการแหล่งเงินทุนอีกด้วย ซึ่งในต่างประเทศบริการประเภท Lending Based Crowdfunding เช่น Debt Crowdfunding หรือ P2P Lending นั้นเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ ทั้งในแถบยุโรป อเมริกา หรือแม้แต่ในทวีปเอเชียเองก็ตาม 

สำหรับประเทศไทยนั้น แหล่งเงินทุนเพื่อ SME แบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เพิ่งจะเกิดขึ้นในปี 2019 และมีเพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม เป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต. 

สินทรัพย์ใหม่ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง น่าสนใจอย่างไร Interesting new asset class

ช่วยขับเคลื่อน GDP ภายในประเทศให้เติบโตขึ้น

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไม่ได้ให้ผลตอบแทนกับเฉพาะนักลงทุนเท่านั้น แต่การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงคือการมอบโอกาสในการเติบโตให้กับธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะเพิ่มกำลังการผลิตให้กับประเทศ ซึ่งหมายถึงอัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น กระแสเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง จึงไม่ได้เป็นเรื่องระหว่างนักลงทุนกับเจ้าของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศในภาพกว้าง 

สินทรัพย์ใหม่ หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีความเสี่ยงอย่างไร

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ไม่เว้นแม้แต่การลงทุนในสินทรัพย์ใหม่แบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้มีความเสี่ยงสำคัญ 2 ข้อ ที่นักลงทุนควรพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน

ความเสี่ยงด้านการเบี้ยวหนี้

เนื่องจากเป็นการลงทุนในลักษณะการซื้อหุ้นกู้ คือการลงทุนเป็นเจ้าหนี้ที่เจ้าของธุรกิจผู้ออกหุ้นกู้จะต้องหาเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยมาชำระคืนให้ได้ตามกำหนดเวลา ทำให้ความเสี่ยงข้อแรกที่นักลงทุนต้องยอมรับคือมีโอกาสที่จะเกิดการเบี้ยวหนี้ได้ ซึ่งในส่วนนี้ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงมีหน้าที่ปกป้องความเสี่ยงให้กับนักลงทุน ในกรณีของเพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จะมีการประเมินความเสี่ยงในแง่มุมต่างๆ เรียกว่าระบบเครดิตสกอริ่ง ที่พิจารณาจากหลายปัจจัยความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดจนศักยภาพในการชำระหนี้ของเจ้าของธุุรกิจรายต่อราย เพื่อประเมินเป็นระดับความเสี่ยง เงื่อนไขการระดมทุน และอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ออกหุ้นกู้รายนั้นสามารถชำระได้ ซึ่งนั่นหมายถึงอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับ

หรือในกรณีที่เกิดการเบี้ยวหนี้ขึ้น จะมีการช่วยเหลือเพื่อนำการติดตามหนี้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านการไถ่ถอนก่อนกำหนด

มีโอกาสที่ผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถหาเงินมาชำระได้ครบจำนวนก่อนกำหนด ซึ่งในส่วนนี้นักลงทุนก็จะได้รับเงินลงทุนคืนครบจำนวน แต่จะไม่ได้รับดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา

 

ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา ทำให้การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่น่าสนใจในภาวะเศรษฐกิจผันผวนแบบในปัจจุบัน และยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับธุรกิจขนาดเล็กที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนแบบดั้งเดิมได้มีโอกาสเติบโตขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้สำรวจการลงทุนใหม่ๆ พร้อมทั้งเลือกสรรการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ หากนี่คือการลงทุนที่ตอบโจทย์การลงทุนของคุณ ลงทะเบียนนักลงทุนกับเพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม ได้ที่นี่

ลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

_______________________________________________________________________

คำเตือน : การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านเพียร์ พาวเวอร์ เป็นการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอทั้งด้านความเสี่ยง และความสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์และความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากการลงทุน การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน นักลงทุนจะสามารถเริ่มลงทุนได้ต่อก็ต่อเมื่อนักลงทุนทำการลงทะเบียนและผ่านแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการลงทุนแล้ว

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
PeerPower Team