เกณฑ์การสมัคร
สำหรับธุรกิจ

ธุรกิจที่สามารถสมัครระดมทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 • จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัดมหาชน และเปิดดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 • มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นคนไทยอย่างน้อย 1 คน (ถือหุ้นอย่างน้อย 20%) ที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจและอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อปี
 • มีการนำส่งงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วในช่วง 3 ปีล่าสุด (รวมถึงปีปัจจุบัน)
 • กรรมการบริษัทต้องไม่อยู่หรือเคยอยู่ในสถานะล้มละลาย
 • ผ่านการตรวจสอบการฟอกเงินจากเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
 • ต้องไม่เป็นธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจซื้อมา-ขายไป

เอกสารประกอบการสมัครออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
เอกสารบริษัท
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ. 5
 • งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับเต็ม
 • บัญชีธนาคารหลักแสดงรายการ 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท (Bank Statement)
 • รายงานเครดิตบูโรของบริษัท (ข้อมูลล่าสุดไม่เกิน 30 วัน)
เอกสารผู้ถือหุ้นหลักทุกท่าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • บัญชีธนาคารหลักแสดงรายการ 6 เดือนย้อนหลัง (Bank Statement)
 • รายงานเครดิตบูโร (ข้อมูลล่าสุดไม่เกิน 30 วัน)

เติบโตให้เต็มศักยภาพ

ถึงเวลาพาธุรกิจของคุณไปให้ไกลกว่าเดิม
สมัครเลย

ต้องการข้อมูลเพิ่ม? ปรึกษาเราได้

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจของเพียร์ พาวเวอร์ ช่วยหาตัวเลือกที่เหมาะกับธุรกิจคุณ
นัดปรึกษา
คำเตือนความเสี่ยง

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในระดับสูง นักลงทุนจึงควรรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการลงทุน ก่อนการลงทุนทุกครั้งนักลงทุนควรอ่านและทำความเข้าใจหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้แต่ละตัว ซึ่งจะระบุรายละเอียดโดยชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลง รวมถึงเงื่อนไขในการชำระเงินระหว่างนักลงทุนและผู้ออกหุ้นกู้

โปรดทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และความสามารถในการชำระคืนต่อนักลงทุนเมื่อครบกำหนดการชำระ เพียร์ พาวเวอร์ไม่ได้เป็นผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์ และเพียร์พาวเวอร์ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสามารถในการชำระคืนของผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ท่านลงทุนล้มละลายทางธุรกิจ ทั้งผู้ออกหุ้นกู้ และเพียร์ พาวเวอร์จะไม่จ่ายคืนเงินลงทุนของท่าน ดังนั้นนักลงทุนควรลงทุนในจำนวนที่สามารถสูญเสียเงินลงทุนได้เท่านั้น และควรกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน

อ่านคำเตือนเพิ่มเติม ก่อนลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง