Your Prosperity, Our Pursuit

รับกระแสเงินสดรายเดือนและกระจายการลงทุนไปยังสินเชื่อ SME ผ่าน ตลาดสินเชื่อออนไลน์ที่ได้รับการไว้วางใจจากนักลงทุน

ทางเลือกใหม่ของการลงทุน

ผลตอบแทนจูงใจ

นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจูงใจ (สูงสุด 11.4% ต่อปี) ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่รับได้

กระจายการลงทุนที่แท้จริง

นักลงทุนสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนได้ เนื่องจากตลาดสินเชื่อออนไลน์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่สัมพันธ์กับสินทรัพย์ประเภทอื่น เช่น หุ้น, พันธบัตร)

กระเแสเงินสดรายเดือน

นักลงทุนได้รับผลตอบแทนรายเดือน (เงินต้น+ดอกเบี้ย) ที่ผู้ขอสินเชื่อทำการชำระคืนทุกเดือน

มิติใหม่ของการกระจายการลงทุน

Diversification within asset class

การกระจายการลงทุนข้ามประเภทสินทรัพย์

นักลงทุนสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อควบคุมความเสี่ยงและระดับผลตอบแทน ผลตอบแทนของตลาดสินเชื่อออนไลน์ไม่สัมพันธ์กับหุ้น พันธบัตร หรืออสังหาริมทรัพย์
Diversification across multiple asset classes

การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน

นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนเพียงบางส่วนในแต่ละสินเชื่อ เช่น 10% ของวงเงินสินเชื่อทั้งหมด โดยเฉลี่ยแล้วจำนวนสินเชื่อที่นักลงทุน 1 รายลงทุนอยู่ที่ประมาณ 15 สินเชื่อ โดยสินเชื่อบนมาร์เก็ตเพลสอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง และมีรายละเอียดสินเชื่อ เช่น วงเงิน ระยะเวลาผ่อนชำระแตกต่างกัน
Risk management

มาตรการบริหารความเสี่ยง

เพียร์ พาวเวอร์มีมาตรการบริหารความเสี่ยงแบบต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ เราประเมินความเสี่ยงผู้ขอสินเชื่อด้วยวิธี "risk-based pricing" ผู้ขอสินเชื่อที่ผ่านมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดแล้วเท่านั้นจะได้รับการอนุมัติและลิสต์บนตลาดสินเชื่อ เรายึดมั่นในเกณฑ์การควบคุมสินเชื่อที่เข้มงวดและทำงานใกล้ชิดกับบริษัททวงหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจัดการความเสี่ยงการเกิดหนี้สูญ

เกี่ยวกับผู้ขอสินเชื่อ

ลงทุนในผู้ประกอบการไทยที่มีเครดิตดี และต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อใช้สำหรับธุรกิจ (ขยายกิจการ รีไฟแนนซ์ ฯลฯ) วงเงินสินเชื่อ 5 แสน-5 ล้านบาท ระยะเวลาสินเชื่อ 6-24 เดือน อัตราผลตอบแทน อยู่ที่ 8-15% ต่อปี
4 อุตสาหกรรมหลักของสินเชื่อเพียร์ พาวเวอร์
 1. ธุรกิจบริการ
 2. ธุรกิจค้าปลีก
 3. ธุรกิจไอที
 4. ธุรกิจการผลิต
จุดประสงค์การใช้สินเชื่อ
 • เงินทุนหมุนเวียน
 • ขยายกิจการ
 • รีไฟแนนซ์

รายละเอียดการลงทุน

เงินลงทุนขั้นต่ำ
100,000 บาท
ผลตอบแทนสูงสุด
11.4%*
ระยะเวลา
6 - 24 เดือน
*11.4% คือผลตอบแทนผ่านแพลตฟอร์มของ PeerPower ในปี 2018 อย่างไรก็ตามนักลงทุนแต่ละท่านอาจจะได้รับผลตอบแทนแตกต่างกัน

วิธีการลงทุน

1.
เปิดบัญชี
ทำแบบประเมิน Suitability Test และอัพโหลดเอกสารที่จำเป็นเพื่อยืนยันสถานะการเป็นนักลงทุน Accredited
2.
เลือกลงทุนบนตลาดสินเชื่อ
ท่านสามารถเลือกลงทุนในสินเชื่อที่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนด้วยตนเอง หรือให้เราช่วยลงทุนให้
3.
ติดตามผลการผ่อนชำระ
ติดตามผลตอบแทนของพอร์ตลงทุน (เงินต้น+ดอกเบี้ย) ได้ผ่านหน้าสรุปบัญชีออนไลน์

คุณสมบัติ

PeerPower เปิดรับนักลงทุน Accredited Investors ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
ผู้ลงทุนสถาบัน เช่น ธนาคารพาณิชย์ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล บริษัทมหาชน กิจการเงินร่วมลงทุน และนิติบุคคลร่วมลงทุน เป็นต้น
คุณสมบัตินักลงทุนรายใหญ่ (High-net-worth)
กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ (สามารถพิจารณารวมกับคู่สมรสได้)
 • มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
 • มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาท ขึ้นไป
 • มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ
กรณีเป็นนิติบุคคล
ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
 • มีส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท
 • มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท

นักลงทุนของ PeerPower

Investor review from Chitravat Mahatchawaroj
"เพียร์ พาวเวอร์เข้มงวดกับทุกขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อให้การประเมินคะแนนเครดิตของผู้ขอสินเชื่อมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทำให้ default rate ของผมเป็นศูนย์"
จิตรวัฒน์ มหัตชวโรจน์
ธุรกิจส่วนตัว
Investor review from Chitravat Mahatchawaroj
"เพียร์ พาวเวอร์เป็นทางเลือกการลงทุนที่ดีในยุคนี้ โดยเฉพาะในช่วงตลาดหุ้นผันผวน"
หัทชัย ศรีสุภรวาณิชย์
นักลงทุนเต็มเวลา