นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบาย”) จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การให้บริการของบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด ("เพียร์ พาวเวอร์")

เพียร์ พาวเวอร์เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และเพียร์ พาวเวอร์จะพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความปลอดภัยสูงสุดในการทำธุรกรรมกับเพียร์ พาวเวอร์ โดยเพียร์ พาวเวอร์ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ของเพียร์ พาวเวอร์ ทั้งฝั่งผู้ลงทุน และฝั่งผู้ระดมทุน
 • คู่ค้าของเพียร์ พาวเวอร์ ทั้งในฐานะบุคคลธรรมดา หรือ ผู้แทนของนิติบุคคล รวมถึงกรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงานของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย
 • พนักงาน หรือลูกจ้างของเพียร์ พาวเวอร์ รวมถึงผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้าทำงานกับเพียร์ พาวเวอร์

(“ท่าน” หรือ “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”)

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียร์ พาวเวอร์ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

เพียร์ พาวเวอร์ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน ภาพถ่าย อายุ เพศ สัญชาติ ลายมือชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง อาชีพ สถานที่ทำงาน
ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ บัญชี Social media
ข้อมูลการใช้บริการ พฤติกรรมการใช้บริการ ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงิน ข้อมูลการลงทุน ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจ หรือการทำธุรกรรมใดๆ และ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของท่าน อาทิ ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) ข้อมูลเครดิตบูโร (Creditworthiness information) ข้อมูลทรัพย์สิน ข้อมูลพอร์ตการลงทุน
ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน ประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, สถานภาพสมรส, สถานะทางทหาร, ใบอนุญาตต่างๆ, ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ, ข้อมูลการปฏิบัติงานและข้อมูลทางวินัย, ข้อมูลบุคคลที่สาม (ครอบครัว, ผู้ค้ำประกัน, บุคคลอ้างอิง, บุคคลผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน), ข้อมูลประกันสังคม
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ศาสนา, ข้อมูลสุขภาพ (เช่น หมู่เลือด, ประวัติสุขภาพ เป็นต้น)

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายของเพียร์ พาวเวอร์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพียร์ พาวเวอร์จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ดังจุดประสงค์และอาศัยฐานทางกฎหมาย ต่อไปนี้

ฐานทางกฎหมาย กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
 1. ประเมินข้อมูลทางการเงิน สถานะทางการเงิน ข้อมูลเครดิตบูโร เพื่อทำการประเมินเครดิตในการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
 2. ประเมินวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
 3. ตรวจสอบคุณสมบัติและตัวตนของท่านเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ทจ. 21/2562 อาทิเช่น การทำความรู้จักสมาชิก (KYC) การจัดประเภทสมาชิก รวมถึงการป้องกันการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2549
 4. เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือพิจารณาคดีตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 5. เพื่อให้การดำเนินการของเพียร์ พาวเวอร์ สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับเพียร์ พาวเวอร์ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, กฎหมายภาษีอากร, กฎหมายแรงงาน, กฎหมายประกันสังคม, รวมถึงคำสั่งศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ เป็นต้น
ฐานสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญา
 1. ประเมินและดำเนินการบัญชีของท่านในระหว่างขั้นตอนการสมัครใช้บริการ
 2. บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกต่อบัญชีของท่าน
 3. สื่อสารเรื่องต่างๆในช่องทางใดๆ เช่น การแก้ไขปัญหาในการใช้บริการ
 4. เพื่อใช้ในการการขึ้นทะเบียนคู่ค้า การจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามสัญญาว่าจ้าง และการทำธุรกรรมทางการเงิน
 5. เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์ต่างๆ
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
 1. ติดตามทวงหนี้ที่ครบกำหนดชำระตามที่ต้องปฏิบัติที่ระบุไว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
 2. ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลเพื่อพัฒนาโมเดลการประเมินความเสี่ยงของเพียร์ พาวเวอร์
 3. พัฒนา และออกแบบเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมไปถึงการปฏิบัติงานและกระบวนการทำงานของเพียร์ พาวเวอร์ให้ดียิ่งขึ้น
 4. สนับสนุนด้านการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของเพียร์ พาวเวอร์
ฐานความยินยอม
 1. เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน
 2. สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการเพิ่มเติมใดๆ ที่เพียร์ พาวเวอร์ต้องการเสนอให้แก่ท่าน
 3. เสนอข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆที่ท่านอาจให้ความสนใจ

ในกรณีที่ท่านไม่อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เพียร์ พาวเวอร์ การดำเนินการที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจล่าช้า หรือไม่อาจดำเนินการได้

3. ระยะเวลาการเก็บรักษา

เพียร์ พาวเวอร์ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านยังคงดำเนินธุรกรรม หรือยังคงมีความเกี่ยวข้องกับเพียร์ พาวเวอร์ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง และจะยังคงเก็บรักษาต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่ความสัมพันธ์ของท่านกับเพียร์ พาวเวอร์ สิ้นสุดลง หลังจากนั้นเพียร์ พาวเวอร์ จะลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ เพียร์ พาวเวอร์ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าว

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพียร์ พาวเวอร์อาจเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. บุคคลภายนอกที่กฎหมายกำหนด – เพียร์ พาวเวอร์อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงคำสั่งที่ออกตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐต่างๆ
 2. ผู้ให้บริการแก่เพียร์ พาวเวอร์ – เพียร์ พาวเวอร์อาจใช้บริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยในการดำเนินการต่างๆ ของเพียร์ พาวเวอร์ เช่น ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ สื่อดิจิทัล, ผู้ให้บริการการขนส่ง, ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบการเงิน, ผู้ให้บริการด้านการวิจัยและวิเคราะห์, ผู้ตรวจสอบบัญชี, ผู้ให้บริการด้านการตลาดและงานกิจกรรม, ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมสื่อสาร, ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและคลาวด์, ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์, ทนายความ, ที่ปรึกษากฎหมาย, ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บและ/หรือทำลายเอกสาร และ/หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ ทั้งนี้ โดยเพียร์ พาวเวอร์จะกำหนดให้ผู้ให้บริการดำเนินการเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และต้องห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรืองานของเพียร์ พาวเวอร์
 3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดการ หรือดูแลผลประโยชน์แทนท่าน – เช่น บุคคลผู้ติดต่อ ตัวแทน หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านตามกฎหมาย
 4. บุคคลใดๆ ที่เพียร์ พาวเวอร์ได้รับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพียร์ พาวเวอร์มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ ในด้านเทคนิค และการจัดการ เพื่อให้ความมั่นคงปลอดภัยอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ นอกจากนี้ เพียร์ พาวเวอร์ยังได้กำหนดให้พนักงาน บุคลากร ตัวแทน และผู้รับข้อมูลจากเพียร์ พาวเวอร์ มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับและมีความปลอดภัยตามมาตรการที่เพียร์ พาวเวอร์กำหนด เมื่อต้องมีการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6. สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านอาจใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ เว้นแต่เพียร์ พาวเวอร์จะมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

 1. สิทธิในการถอนความยินยอม – ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมของท่าน การถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
 2. สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เพียร์ พาวเวอร์ได้เก็บรักษาไว้
 3. สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เพียร์ พาวเวอร์ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เพียร์ พาวเวอร์ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียร์ พาวเวอร์ได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก
 4. สิทธิคัดค้าน - ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เพียร์ พาวเวอร์ดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ
 5. สิทธิในการขอให้ลบ - ท่านมีสิทธิในการขอให้เพียร์ พาวเวอร์ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีที่เพียร์ พาวเวอร์หมดความจำเป็น หรือไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 6. สิทธิในการขอให้ระงับ - ท่านมีสิทธิในการขอให้เพียร์ พาวเวอร์ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง หรืออยู่ในระหว่างที่เพียร์ พาวเวอร์ พิจารณาคำขอในการใช้สิทธิคัดค้านของท่าน หรือในกรณีที่ท่านขอให้เพียร์ พาวเวอร์ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลาย
 7. สิทธิในการขอแก้ไข - ท่านมีสิทธิในการขอให้เพียร์ พาวเวอร์ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 8. สิทธิในการร้องเรียน - ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเพียร์ พาวเวอร์ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยติดต่อมายังเพียร์ พาวเวอร์ตามรายละเอียดการติดต่อในนโยบายนี้ โดยเพียร์ พาวเวอร์จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำขอฯ ของท่านภายใน 30 วัน ทั้งนี้เพียร์ พาวเวอร์อาจปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอฯ ของท่านในกรณีที่มีกำหนดกฎหมายไว้

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

เพียร์ พาวเวอร์ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า เพียร์ พาวเวอร์อาจจะทำการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอผ่านทางเว็บไซต์ของเพียร์ พาวเวอร์ โดยท่านสามารถติดตามการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้บนเว็บไซต์ของเพียร์ พาวเวอร์

8. ช่องทางในการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ กรุณาติดต่อ

 • บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด
 • สำนักงาน: เลขที่ 65 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แยก 1-1 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 • เว็บไซต์: https://www.peerpower.co.th/
 • ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ของบริษัท (Call Center): 02-026-3514
 • อีเมล: support@peerpower.co.th

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 (ฉบับที่ 1)

คำเตือนความเสี่ยง

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในระดับสูง นักลงทุนจึงควรรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการลงทุน ก่อนการลงทุนทุกครั้งนักลงทุนควรอ่านและทำความเข้าใจหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้แต่ละตัว ซึ่งจะระบุรายละเอียดโดยชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลง รวมถึงเงื่อนไขในการชำระเงินระหว่างนักลงทุนและผู้ออกหุ้นกู้

โปรดทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และความสามารถในการชำระคืนต่อนักลงทุนเมื่อครบกำหนดการชำระ เพียร์ พาวเวอร์ไม่ได้เป็นผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์ และเพียร์พาวเวอร์ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสามารถในการชำระคืนของผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ท่านลงทุนล้มละลายทางธุรกิจ ทั้งผู้ออกหุ้นกู้ และเพียร์ พาวเวอร์จะไม่จ่ายคืนเงินลงทุนของท่าน ดังนั้นนักลงทุนควรลงทุนในจำนวนที่สามารถสูญเสียเงินลงทุนได้เท่านั้น และควรกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน

อ่านคำเตือนเพิ่มเติม ก่อนลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง