คำเตือนด้านความเสี่ยง

โปรดอ่านข้อมูลด้านความเสี่ยง เพื่อให้ท่านเข้าใจความเสี่ยงที่มีต่อการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านแพลตฟอร์มของเพียร์ พาวเวอร์

นักลงทุนควรกระจายความเสี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ

การกระจายความเสี่ยงคือการลงทุนในสินทรัพย์หลายๆแบบด้วยจุดประสงค์ที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนในภาพรวม อย่างไรก็ตามการกระจายความเสี่ยงไม่สามารถขจัดความเสี่ยงที่มีอยู่ทั้งหมดได้ ทั้งนี้นักลงทุนไม่ควรจะนำเงินลงทุนทั้งหมดที่ท่านมีมาลงทุนใน เพียร์ พาวเวอร์ เพียงอย่างเดียว แต่นักลงทุนควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์มีความเสี่ยงน้อยกว่า หรือ มีความคล่องตัวมากกว่าเพื่อกระจายความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการลงทุนกับหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของการชำระเงินคืนเป็นระยะๆจากการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจนครบกำหนดไถ่ถอน(Matured) ทั้งนี้ก่อนการลงทุน นักลงทุนควรทำความเข้าใจในและยินยอมในเงื่อนไขและข้อตกลง รวมถึงเงื่อนไขในการชำเงินระหว่างนักลงทุนและผู้ออกหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ท่านกำลังจะลงทุน

นักลงทุนต้องรับรู้ว่าผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง และความสามารถในการชำระคืนต่อนักลงทุนเมื่อครบกำหนดการชำระหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เพียร์ พาวเวอร์ไม่ได้เป็นผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ระดมทุนผ่านเพียร์ พาวเวอร์ และเพียร์ พาวเวอร์ ไม่ได้รับผิดชอบต่อความสามารถในการชำระคืนของผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงนักลงทุนควรที่จะคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

ความเสี่ยงในการสูญเสียเงินลงทุน

ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางการเงินเหมือนกับธุรกิจทั่วๆไป และ ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงอาจจะไม่สามารถชำระเงินคืนได้ ในเหตุการณ์ที่ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไม่สามารถชำระเงินคืนหรือไม่ยินยอมที่จะชำระเงินคืนนักลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดของท่านและจะไม่ได้รับเงินต้นคงเหลือในอนาคต

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ท่านลงทุนล้มละลายทางธุรกิจ ผู้ออกหุ้นกู้ และ เพียร์ พาวเวอร์จะไม่จ่ายเงินลงทุนของท่านคืน นักลงทุนควรที่จะลงทุนในจำนวนที่สามารถสูญเสียเงินลงทุนได้ และนักลงทุนควรกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของท่าน

หุ้นกุ้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ไม่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม หรือได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐบาล ดังนั้นนักลงทุนอาจจะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดหากผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงล้มละลาย

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

สภาพคล่องด้านการลงทุนคือการที่นักลงทุนสามารถขายหน่วยการลงทุนให้กับบุคคลที่สามหลังจากการลงทุนแล้วได้ ทั้งนี้การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไม่สามารถขายหน่วยลงทุนต่อได้ และนักลงทุนควรจะมองการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนในระยะยาวและไม่มีสภาพคล่อง

การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันยกเว้นจะถูกเขียนไว้ในหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงนั้น ดังนั้นจะไม่มีการนำทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงมาขายทอดตลาดเพื่อนำมาชำระคืนแก่นักลงทุนในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลาย นักลงทุนอาจจะไม่ได้รับการชำระเงินคืนเนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

การไถ่ถอนก่อนกำหนด

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิจะชำระหนี้ครบจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนของท่านลดลง

การชดใช้จากการเลิกกิจการ

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเกิดประสบปัญหาในการดำเนินการและเลิกกิจการ จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับเจ้าหนี้โดยตรงก่อน ซึ่งรวมถึงผู้ดูแลระบบ ลูกจ้างผู้มีเงินเดือน และเจ้าหนี้ที่มีประกัน นักลงทุนผู้ถือหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจึงจะได้รับการชำระหนี้เป็นลำดับต่อมา หลังจากเจ้าหนี้อื่นที่มีสิทธิมากกว่า

อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อ

ผลตอบแทนจากหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นลักษณะผลตอบแทนคงที่ซึ่งไม่ได้อ้างอิงตามดัชนีอ้างอิง นักลงทุนควรทราบว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยมีความผกผันต่อผลตอบแทนของหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ตัวอย่างเช่นในกรณีที่เกิดเงินเฟ้อการลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงอาจจะมีมูลค่าต่ำลง