ตารางคำนวณการผ่อนชำระหุ้นกู้

PeerPower จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนเท่านั้น

หมายเหตุ:
- วันที่หุ้นกู้ระดมทุนสำเร็จ หมายถึง วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับเงินระดมทุน ซึ่งโดยปกติจะไม่เกิน 3 วันทำการหลังวันสิ้นสุดการระดมทุนบนแพลตฟอร์ม
- คำนวณโดยใช้อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%, ค่าธรรมเนียมนักลงทุน 1.25% ต่อปี คิดตามจำนวนวันที่มีการกู้ยืมจริงของยอดเงินต้นคงเหลือ และ ภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าธรรมเนียม 7%
- ตารางการผ่อนชำระนี้ จัดทำโดย Peer Power Platform Co. Ltd. (“PeerPower”) ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอข้อเสนอแนะหรือคำเชิญในการซื้อหรือจองซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ และจะต้องไม่เป็นพื้นฐานหรือพึ่งพาในการเชื่อมโยงกับสัญญาหรือข้อผูกพันที่มีผลผูกพันใด ๆ ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนี้ระบุไว้ ณ วันที่ของเอกสารนี้และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คำเตือนความเสี่ยง

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในระดับสูง นักลงทุนจึงควรรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการลงทุน ก่อนการลงทุนทุกครั้งนักลงทุนควรอ่านและทำความเข้าใจหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้แต่ละตัว ซึ่งจะระบุรายละเอียดโดยชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลง รวมถึงเงื่อนไขในการชำระเงินระหว่างนักลงทุนและผู้ออกหุ้นกู้

โปรดทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และความสามารถในการชำระคืนต่อนักลงทุนเมื่อครบกำหนดการชำระ เพียร์ พาวเวอร์ไม่ได้เป็นผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์ และเพียร์พาวเวอร์ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสามารถในการชำระคืนของผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ท่านลงทุนล้มละลายทางธุรกิจ ทั้งผู้ออกหุ้นกู้ และเพียร์ พาวเวอร์จะไม่จ่ายคืนเงินลงทุนของท่าน ดังนั้นนักลงทุนควรลงทุนในจำนวนที่สามารถสูญเสียเงินลงทุนได้เท่านั้น และควรกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน

อ่านคำเตือนเพิ่มเติม ก่อนลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง