fbpx
บทความนักลงทุน
สร้างความเข้าใจให้การลงทุนรูปแบบใหม่เป็นไปอย่างคุ้มค่า เพื่อเปลี่ยนความเสี่ยงให้กลายเป็นโอกาสได้มากที่สุด

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) เป็นหนึ่งในรูปแบบการระดมทุนที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้โครงการ หรือ ธุรกิจมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางการเงินได้มากขึ้น

  • คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คือ การระดมทุนจากผู้ลงทุนหลาย ๆ คน เพื่อสนับสนุนโครงการ หรือ ธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งมาจากคำว่า Crowd = ฝูงชน และ Funding = การระดมทุน โดยผ่านตัวกลาง หรือ แพลตฟอร์ม ที่จะช่วยเชื่อมต้องผู้ระดมทุน และนักลงทุน
  • รูปแบบการระดมทุนในลักษณะ คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) สามารถแบ่งออกตามพื้นฐานลักษณะการระดมทุน ได้เป็น 4 แบบคือ Donation Based Crowdfunding, Reward Based Crowdfunding, Debt Based Crowdfunding และ Equity Based Crowdfunding
  • นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนสังคมและธุรกิจแล้ว Crowdfunding ยังเอื้อประโยชน์ทางการลงทุนด้วย เนื่องจากเป็นช่องทางการลงทุนรูปแบบใหม่ ให้นักลงทุนมีตัวเลือกที่มากขึ้นนั่นเอง

 

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) โอกาสในการระดมทุนจากฝูงชน

ถ้าอยากขอยืมเงินก้อนใหญ่จากคนคนหนึ่งเป็นเรื่องยาก ลองเปลี่ยนมายืมจากหลาย ๆ คนคนละนิดละหน่อยอาจจะมีโอกาสสำเร็จมากกว่า นี่ คือ วิธีคิดของการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง Crowdfunding ซึ่งมาจาก Crowd = ฝูงชน + Funding = ระดมทุน ซึ่งระดมทุนผ่านตัวกลาง หรือ แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ระดมทุนกับนักลงทุนได้มาเจอกัน ซึ่งทำให้การหาทุนก้อนใหญ่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น

คราวด์ฟันดิง Crowdfunding คือ อะไร      

ตามที่เพียร์ พาวเวอร์ได้บอกไปข้างต้นว่า Crowdfunding คือ การระดมทุนจากคนจำนวนมาก เพื่อโครงการหนึ่งหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง โดยเจ้าของโครงการนั้นต้องนำเอาความคิดหรือธุรกิจของตนเองออกมาขอระดมทุนจากนักลงทุนให้ได้จำนวนเงินตามที่ต้องการ โดยจะมีการให้ผลตอบแทนหรือไม่ก็แล้วแต่รูปแบบและวัตถุประสงค์ของการลงทุนนั้น ซึ่ง Crowdfunding แบ่งรูปแบบการลงทุนออกเป็น 4 แบบลักษณะการลงทุน 

Donation Based Crowdfunding 

คือ การระดมทุนเพื่อการบริจาค มักเป็นองค์กรการกุศล มูลนิธิต่าง ๆ ที่มีโครงการที่ต้องการทำให้สำเร็จในช่วงเวลาหนึ่ง นำโครงการนั้นมาวางในแพลตฟอร์มเพื่อระดมทุนจากผู้สนใจ Crowdfunding ลักษณะนี้เป็นการระดมทุนแบบให้เปล่า ไม่มีสิ่งตอบแทนให้กับนักลงทุน

Reward Based Crowdfunding

คือ การระดมที่คล้ายกับการบริจาค แต่มีสิ่งของให้เป็นรางวัล (Reward) เช่นองค์กรบางองค์กรมีการออกแบบเสื้อยืด ผ้าพันคอ ของที่ระลึกอื่น ๆ ออกมาเป็นรางวัลเพื่อการระดมทุน โดยจะจำกัดหรือ ไม่จำกัดราคาสินค้านั้นก็ได้ หรือ จะเป็นลักษณะการให้พอยท์ เพื่อแลกสิทธิพิเศษต่าง ๆ ก็ได้เช่นกัน การระดมทุนในลักษณะนี้ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเงิน แต่จะได้เป็นสิ่งของ หรือ สิทธิพิเศษต่าง ๆ ตามที่ผู้ระดมทุนทำออกมาแทน Crowdfunding ลักษณะนี้ผู้ระดมทุนต้องคำนวณต้นทุนให้ดีเพื่อให้ค่าใช้จ่ายสำหรับรางวัลไม่เกินไปกว่าจำนวนเงินที่ระดมทุน

Debt Based Crowdfunding

เป็นการระดมทุนในลักษณะของการกู้ยืม โดยผู้ระดมทุนจะนำธุรกิจของตนเองมาขอระดมทุน ผ่านตัวกลาง หรือ แพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่คล้ายกับตลาด ให้นักลงทุนได้เลือกลงทุน โดยผู้ระดมทุนจะมีสถานะเป็น “ลูกหนี้” และนักลงทุนจะมีสถานะเป็น “เจ้าหนี้” ซึ่งเพียร์ พาวเวอร์ ถูกจัดอยู่ใน Crowdfunding ประเภทนี้เช่นกัน โดยเพียร์ พาวเวอร์ เป็น แพลตฟอร์มหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงรายแรกในไทย ที่ได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต.    โดยผู้ระดมทุนในแพลตฟอร์มของเพียร์ พาวเวอร์จะเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการเงินทุนไปขยาย หรือใช้หมุนเวียนภายในกิจการ จึงออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding Bond) มาให้นักลงทุนได้เลือกลงทุน ในส่วนของ ผลตอบแทน จะเป็นในรูปแบบของดอกเบี้ย โดยผู้ระดมทุนจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนเป็นงวด ๆ ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา

Equity Based Crowdfunding

เป็นลักษณะการระดมทุนโดยเจ้าของธุรกิจ ให้ผลตอบแทนเป็นหุ้นในธุรกิจนั้น เราอาจจะเข้าใจ Crowdfunding ลักษณะนี้ได้ง่ายขึ้น ถ้าให้นึกภาพว่าเป็นการที่เจ้าของธุรกิจเอาหุ้นของตัวเองออกมาระดมทุนนอกตลาดหุ้น ผู้ที่ให้ทุนจะได้รับหุ้นหรือสิทธิในการเป็นเจ้าของบริษัทนั้นแทน ซึ่งจะมีส่วนได้ส่วนเสีย และผลตอบแทนตามจำนวนหุ้น x ผลประกอบการของบริษัทนั้น ๆ แต่ไม่ได้เงินต้นคืน นอกจากจะเป็น Crowdfunding ที่มีข้อตกลงในการซื้อขายสินทรัพย์ได้

Crowdfunding คราวด์ฟันดิง ใน ประเทศไทย

คราวด์ฟันดิง Crowdfunding เหมาะกับใคร

เมื่อเป็นการขอระดมทุน และการลงทุน Crowdfunding จึงเกี่ยวข้องกับคน 2 กลุ่ม ที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียจากการระดมทุนในครั้งนี้

ผู้ขอระดมทุนแบบ Crowdfunding

จะเห็นได้ว่าการระดมทุนในลักษณะนี้ มีกลุ่มผู้ขอระดมทุนที่หลากหลายมาก เป็นได้ทั้งองค์กรไม่แสวงหากำไร มูลนิธิ เจ้าของกิจการ ธุรกิจสตาร์ทอัพ ไปจนถึงบุคคลทั่วไป Crowdfunding จึงมีความเหมาะสมตามแต่ประเภทและรูปแบบของการลงทุนไปด้วย โดยอาจแยกย่อยลงไปได้ดังนี้

ต้องการระดมทุนในลักษณะเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม

เป็นการระดมทุนที่ชัดเจนว่าเป็นไปในลักษณะ Donation Based Crowdfunding และ Reward Based Crowdfunding ผู้ขอระดมทุนส่วนใหญ่จึงเป็นมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหากำไร ซึ่งต้องการระดมทุนในลักษณะเป็นโครงการหรือเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง อาจเป็นลักษณะอาหารกลางวันเพื่อเด็ก โครงการช่วยเหลือผู้ป่วย ช่วยเหลือสุนัข หรือ แมวบาดเจ็บเป็นต้น 

แต่ในปัจจุบันเราจะพบว่าผู้ขอระดมทุนในลักษณะ Donation Based Crowdfunding ไม่ได้เป็นองค์กรการกุศลเสมอไป อาจเป็นเพียงกลุ่มคนที่ต้องการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือช่วยเหลือสังคมก็ได้ ซึ่งลักษณะ Crowdfunding แบบนี้จะลิมิตยอดบริจาคหรือไม่ก็ได้

ส่วน Reward Based Crowdfunding เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีทุนในการจัดทำของที่ระลึก หรือมีเครือข่ายที่ให้สิทธิพิเศษกับผู้ให้ทุนได้ Crowdfunding ลักษณะนี้ ผู้ขอระดมทุนต้องระวังเรื่องต้นทุนในการผลิตของรางวัล โดยเฉพาะการขายเพื่อระดมทุน เช่น เสื้อ หมวก หรืออื่น ๆ เพราะโอกาสจะขายไม่หมดกลายเป็นต้นทุนที่ต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ก็มีสูง

ต้องการระดมทุนเพื่อธุรกิจ

การระดมทุนแบบนี้ทำได้ทั้งแบบ Debt Based Crowdfunding และแบบ Equity Based Crowdfunding  เพราะเป็นการขอระดมทุนเพื่อให้มีเงินในการดำเนินธุรกิจต่อไป เหมาะกับเจ้าของธุรกิจ ต่างกันตรงที่ Debt Based Crowdfunding เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ผู้ขอระดมทุนกับผู้ให้ทุนจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันในแง่กฎหมาย แต่สำหรับแบบ Equity Based Crowdfunding ผู้ขอระดมทุนกับผู้ให้ทุนจะกลายเป็นหุ้นส่วนกันต่อไป จนกว่าจะมีการขายหุ้นนั้นไปให้กับบุคคลอื่น หรือเจ้าของธุรกิจที่นำหุ้นมาระดมทุนตกลงซื้อคืนมาได้ 

 

ผู้ให้ทุนแบบ คราวด์ฟันดิง Crowdfunding

Crowdfunding เป็นการระดมทุนที่เปิดกว้างให้กับผู้ให้ทุน ซึ่งสามารถลงเงินได้ทุกรูปแบบของ Crowdfunding ซึ่งรวมทั้งรูปแบบการให้เปล่าแบบการบริจาค การซื้อของที่ระลึกหรือ Reward รวมไปถึงการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนทั้งเป็นเงิน และเป็นหุ้น โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

ผู้ให้ทุนแบบไม่ต้องการผลตอบแทน

เป็นลักษณะของการบริจาคต่าง ๆ ซึ่งผู้ให้ทุนอาจต้องการร่วมผลักดันวัตถุประสงค์ของโครงการที่เปิดระดมทุนนั้นให้ประสบความสำเร็จ หรือต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคม ผู้ให้ทุนในรูปแบบนี้มักต้องการผลตอบแทนทางใจ บางแคมเปญที่ออกมาขอบริจาคจึงประสบความสำเร็จมาก แต่ในขณะเดียวกันก็เป็น Crowdfunding ที่เล่นกับความรู้สึก จึงพบว่าบ่อยครั้งการให้ทุนในลักษณะนี้กลายเป็นการหลอกลวง ซึ่งผู้ให้ทุนต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนตัดสินใจลงเงิน หรือจะบริจาคผ่านแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ ก็ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกหลอกได้ การให้ทุนแบบนี้จึงมักเป็นการให้ทุนแบบ Donation Based Crowdfunding และ Reward Based Crowdfunding ซึ่งแบบหลังสิ่งตอบแทนเป็นของเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มูลค่าจริงไม่ได้เท่ากับยอดบริจาค แต่ผู้ให้ทุนมักไม่รู้สึกเสียเปรียบ เพราะบวกมูลค่าทางใจที่ได้รับไปด้วยนั่นเอง

ผู้ให้ทุนแบบต้องการผลตอบแทน

มักเป็นนักลงทุนที่แสวงหาการลงทุนรูปแบบใหม่ ๆ และกล้าที่จะยอมรับความเสี่ยงได้ เพราะการลงทุนแบบ Crowdfunding อีกนัยหนึ่งก็คือการลงทุนในธุรกิจ ผ่านตัวกลางหรือแพลตฟอร์ม โดยผู้ให้ทุนที่ต้องการลงทุนแบบได้รับผลตอบแทนควรเลือกลงทุนแบบ Debt Based Crowdfunding ที่มีผลตอบแทนเป็นการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย และ Equity Based Crowdfunding ที่มีผลตอบแทนเป็นหุ้นในธุรกิจที่ลงทุน ซึ่งนักลงทุนที่สนใจลงทุนในรูปแบบนี้ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นกัน

คราวด์ฟันดิง Crowdfunding แต่ละ ประเภท เหมาะกับใคร

Crowdfunding มีประโยชน์อย่างไร

การระดมทุนแบบ Crowdfunding ถือเป็นรูปแบบในการขอและให้เงินทุนจากแหล่งเงินทุนอื่นที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน นับเป็นรูปแบบ Financial Inclusion อีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ระดมทุน ทั้งมูลนิธิ เจ้าของกิจการขนาดเล็กต่าง ๆ มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น และมีโอกาสได้รับเงินทุนก้อนเล็กหลาย ๆ ก้อนจากผู้ให้ทุนหลายคนที่รวมกันเป็นก้อนใหญ่ในที่สุด

ฝ่ายผู้ให้ทุนเอง หากมองในลักษณะการลงทุน รูปแบบ Crowdfunding จะเป็นการกระจายการลงทุนที่ดี เพราะแทนที่จะลงเงินก้อนใหญ่ไปที่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ก็ได้กระจายการลงทุนในหลาย ๆ ธุรกิจ ทำให้ถ้าผู้ขอระดมทุนรายใดรายหนึ่งไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ก็ยังมีรายอื่นที่จ่ายได้และให้ผลตอบแทนได้สม่ำเสมอ 

เมื่ออ่านถึงตรงนี้หลายคนคงทราบแล้วว่า การระดมทุนในรูปแบบ Crowdfunding ไม่ว่าจะเป็นการขอบริจาค การมอบของขวัญให้ รวมทั้งการกู้ยืมหรือการเป็นเจ้าของร่วมล้วนไม่ใช่เรื่องใหม่ ในต่างประเทศ Crowdfunding มีความหลากหลายในแง่ผู้ขอระดมทุนและผู้ระดมทุนอยู่มากมาย แต่ในประเทศไทยอาจเพิ่งมาตื่นตัวเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ซึ่งในการระดมทุนแบบที่ว่ามาย่อมมีเงื่อนไขมากมายที่ต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ แต่ถ้าสนใจลงทุนแบบ Debt Based Crowdfunding กับธุรกิจที่มีศักยภาพ ในแพลตฟอร์มของเพียร์ พาวเวอร์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก หรือสมัครเป็นนักลงทุนได้ตามด้านล่างเลยครับ

_______________________________________________________________________

คำเตือน : การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านเพียร์ พาวเวอร์ เป็นการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอทั้งด้านความเสี่ยง และความสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์และความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากการลงทุน การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน นักลงทุนจะสามารถเริ่มลงทุนได้ต่อก็ต่อเมื่อนักลงทุนทำการลงทะเบียนและผ่านแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการลงทุนแล้ว

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PeerPower Team