นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้จัดทำขึ้นมาพื่อให้ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การให้บริการของบริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด โดยท่านได้อ่าน ยินยอม และเข้าใจนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตามด้านล่างนี้
บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด ("เพียร์ พาวเวอร์") เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน และตระหนักถึงความสำคัญของของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และเพียร์ พาวเวอร์จะพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ท่านได้รับความปลอดภัยสูงสุดในการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ของเพียร์ พาวเวอร์ เพียร์ พาวเวอร์ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายในการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
1. การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล
เพียร์ พาวเวอร์จะทำการเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้โดยตรง อาทิ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ อีเมล ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) ข้อมูลเครดิตบูโร (Creditworthiness information) ข้อมูลการลงทุน ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจ หรือการทำธุรกรรมใดๆ และ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของท่าน อาทิ ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันของท่าน จากการที่ท่านได้ทำการสมัครหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของเพียร์ พาวเวอร์หรือผ่านวิธีการการเปิดบัญชีกับเจ้าหน้าที่ของเพียร์ พาวเวอร์ รวมไปถึงการกรอกแบบฟอร์มการขอเปิดบัญชี ทั้งนี้เพียร์ พาวเวอร์จะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเมื่อเพียร์ พาวเวอร์ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง เพียร์ พาวเวอร์จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นเป็นความลับตามมาตรฐานสูงที่สุดของเพียร์ พาวเวอร์
2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เพียร์ พาวเวอร์จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ดังจุดประสงค์ต่อไปนี้
 • ประเมินและดำเนินการบัญชีของท่านในระหว่างขั้นตอนการสมัครใช้บริการ
 • บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกต่อบัญชีของท่าน
 • สื่อสารเรื่องต่างๆในช่องทางใดๆ เช่น การแก้ไขปัญหาในการใช้บริการ
 • สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการเพิ่มเติมใดๆ ที่เพียร์ พาวเวอร์ต้องการเสนอให้แก่ท่าน
 • ประเมินข้อมูลทางการเงิน สถานะทางการเงิน ข้อมูลเครดิตบูโร เพื่อทำการประเมินเครดิตในการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
 • ประเมินวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง
 • ตรวจสอบคุณสมบัติและตัวตนของท่านเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ทจ. 21/2562 อาทิเช่น การทำความรู้จักสมาชิก (KYC) การจัดประเภทสมาชิก รวมถึงการป้องกันการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2549
 • เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือพิจารณาคดีตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามทวงหนี้ที่ครบกำหนดชำระตามที่ต้องปฏิบัติที่ระบุไว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
 • เสนอข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆที่ท่านอาจให้ความสนใจ
 • ตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลเพื่อพัฒนาโมเดลการประเมินความเสี่ยงของเพียร์ พาวเวอร์
 • พัฒนา และออกแบบเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมไปถึงการปฏิบัติงานและกระบวนการทำงานของเพียร์ พาวเวอร์ให้ดียิ่งขึ้น
 • สนับสนุนด้านการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของเพียร์ พาวเวอร์
 • เพื่อประโยชน์อื่นๆ ตามคำสั่ง กฎหมาย และ/หรือหน่วยงานรัฐใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพียร์ พาวเวอร์จะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ โดยเพียร์ พาวเวอร์จะไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านนอกจากพนักงานที่ได้รับอนุญาตจากเพียร์ พาวเวอร์ เพียร์ พาวเวอร์ในเครือ และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดจนเพียร์ พาวเวอร์จะทำการป้องการมิให้การนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่
 • เพียร์ พาวเวอร์ได้รับความยินยอมจากท่าน
 • การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
 • การรายงานข้อมูลต่อเพียร์ พาวเวอร์ ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (Credit Bureau) ที่เชื่อถือได้หรือหน่วยงานอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่เพียร์ พาวเวอร์มีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูล
 • การรายงานข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
 • การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
 • การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากท่านต้องการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันหรือพบข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถดำเนินการแจ้งความประสงค์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ Data officer ทางอีเมล [email protected] ในบางกรณี Data Officer อาจทำการร้องขอเอกสารเพิ่มเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง
5. การเพิกถอนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถเพิกถอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยท่านสามารถทำการแจ้งความประสงค์ในการเพิกถอนหรือยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล [email protected] หรือโทรศัพท์ 02-026-3514 ทั้งนี้เมื่อท่านทำการเพิกถอนข้อมูลส่วนบุคคลหรือยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ท่านอาจจะไม่ได้รับการบริการตามระดับความพึงพอใจเดิมของท่าน
6. มาตรการการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของเพียร์ พาวเวอร์ที่ถูกจัดเก็บบนระบบของ AWS จะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์มากกว่า 1 เซิร์ฟเวอร์เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย โดยเพียร์ พาวเวอร์จะทำการสำรองข้อมูลทุกวันเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ถูกจัดเก็บบนระบบ S3 บน AWS จะไม่ถูกแทนที่หรือสูญหายจากความตั้งใจในการลบข้อมูลของผู้ใช้และการหยุดการทำงานของแอพพลิเคชั่น ซึ่งข้อมูลที่ถูกจัดเก็บบนระบบของ AWS จะถูกเข้ารหัสโดย Amazon S3-Managed Key (SSE-S3) โดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบ AES-256
7. การแก้ไขนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เพียร์ พาวเวอร์ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า เพียร์ พาวเวอร์อาจจะทำการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เสมอผ่านทางเว็บไซต์ของเพียร์ พาวเวอร์ โดยท่านสามารถติดตามการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้บนเว็บไซต์ของเพียร์ พาวเวอร์