ลงทะเบียนสำหรับนักลงทุน

ทำไมต้องเพียร์ พาวเวอร์

ผลตอบแทนจูงใจ (สูงสุด 11.4% ต่อปี) ตามระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้

ไม่สัมพันธ์กับประเภทสินทรัพย์อื่นๆ เช่น หุ้น พันธบัตร

กระแสเงินสดคงที่ (เงินต้น+ดอกเบี้ย)