Empower yourself, empower your wealth

PeerPower แพลตฟอร์มที่นักลงทุนสามารถวางแผน ลงทุน และสร้างพอร์ตการลงทุนให้เติบโตจากการเข้าถึงข้อมูลของคุณอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
icon

เลือกลงทุน
ในธุรกิจที่คุณต้องการ

Product showcase marketplace
icon

เลือกลงทุนในธุรกิจที่คุณต้องการ

นักลงทุนสามารถเลือกสินเชื่อที่จะลงทุนจาก

 • อุตสาหกรรม
 • จุดประสงค์การใช้สินเชื่อ
 • ผลตอบแทนสินเชื่อ
 • ระยะเวลาของสินเชื่อ

เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของสินเชื่อผ่าน Loan Factsheet

 • ภาพรวมธุรกิจของบริษัทผู้ขอสินเชื่อ
 • ข้อมูลทางการเงินของบริษัทผู้ขอสินเชื่อ
 • ประวัติการชำระหนี้ของบริษัทผู้ขอสินเชื่อ
icon

ติดตาม
การลงทุนของคุณ

Product showcase dashboard
icon

ติดตามการลงทุนของคุณ

นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลการลงทุนของตัวเองผ่านหน้า dashboard แบบ real time

 • มูลค่าบัญชีที่ลงทุน
 • จำนวนสินเชื่อที่ลงทุนในปัจจุบัน
 • สถานะชำระเงินจากผู้ขอสินเชื่อ
icon

สร้างพอร์ต
การลงทุนให้เติบโตมากขึ้น

Product showcase portfolio
icon

สร้างพอร์ตการลงทุนให้เติบโตมากขึ้น

นักลงทุนสามารถวางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนได้ด้วยตนเอง

 • สัดส่วนการลงทุนในแต่ละเครดิตเกรด
 • สถานะสินเชื่อโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ
 • ผลตอบแทนรายเดือน และผลตอบแทนสะสมของพอร์ตการลงทุนของคุณ