PeerPower คือแพลตฟอร์มการลงทุนใน SME ผ่านตลาดสินเชื่อออนไลน์

เมื่อโลกออนไลน์เติบโตขึ้น เทคโนโลยีได้ถูกหยิบยกมาใช้ในการแก้ปัญหาทางการเงิน เพียร์ พาวเวอร์คือแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาและทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างคน 2 กลุ่ม โดยเพียร์ พาวเวอร์ทำหน้าที่คัดกรองผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเติบโต รวมไว้ในตลาดสินเชื่อออนไลน์เพื่อให้นักลงทุนได้เลือกลงทุน

Mobile Sale
Sme side

1. กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME)

ซึ่งต้องการเงินทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

Investor side

2. กลุ่มนักลงทุนที่มองหา
การลงทุนรูปแบบใหม่

ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงและสามารถกระจายความเสี่ยงจากสินทรัพย์ประเภทอื่นๆได้

ตลาดสินเชื่อออนไลน์ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

ตลาดสินเชื่อออนไลน์ มีลักษณะในการลงทุนคล้ายกับพันธบัตรหรือหุ้นกู้ระยะสั้นคือได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ทั้งนี้หากคำนวณผลตอบแทนที่ได้ เทียบกับระยะเวลาของการลงทุนประเภทอื่น ตลาดสินเชื่อออนไลน์สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าถึงสี่เท่า

กราฟเปรียบเทียบการลงทุนในตลาดสินเชื่อออนไลน์กับสินทรัพย์การลงทุนในปัจจุบัน

graph
ตลาดสินเชื่อออนไลน์ของ PeerPower
ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุน

สูงสุดถึง 11.4% ต่อปี

*11.4% คือผลตอบแทนรวมของตลาดสินเชื่อออนไลน์ในปี 2018 ทั้งนี้นักลงทุนแต่ละท่านอาจจะมีผลตอบแทนที่แตกต่างกัน

PeerPower ให้ความสำคัญกับการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อนักลงทุนเป็นอันดับแรก

ธุรกิจที่ผ่านการประเมินแล้วว่ามีเครดิตดีจึงจะสามารถกู้ผ่านระบบของ เพียร์ พาวเวอร์ ได้ อย่างไรก็ดีอาจมีโอกาสที่บางธุรกิจไม่สามารถชำระสินเชื่อได้ตรงตามเวลา เพียร์ พาวเวอร์จึงออกแบบและสร้างระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่คาดหวังและลดผลกระทบที่อาจเกิดจากหนี้เสียให้ได้มากที่สุด

icon

1. Machine Learning Credit Model

ระบบการประเมินเครดิตที่ถูกสร้างขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลนับพันของผู้ขอสินเชื่อ เพื่อนำมาประเมินศักยภาพ พฤติกรรมและภาระทางการเงินของธุรกิจ

icon

2. การกระจายความเสี่ยง

ระบบตลาดสินเชื่อออนไลน์ของเพียร์ พาวเวอร์มีกลุ่มธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมให้นักลงทุนเลือกสรรในการลงทุน นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนเพียงบางส่วนในแต่ละสินเชื่อได้ โดยขั้นต่ำอยู่ที่ 10% ของวงเงินสินเชื่อต่อธุรกิจ

icon

3. การติดตามการชำระหลังลงทุน

เพียร์ พาวเวอร์ทำหน้าที่ติดตามการชำระสินเชื่อรายเดือนของผู้กู้และแจ้งให้นักลงทุนทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงกระบวนการติดตามทวงถามหนี้กรณีผู้กู้มีการผิดนัดชำระ