คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลการลงทุน
เกี่ยวกับผู้ขอสินเชื่อ
เกี่ยวกับการลงทุน
การบริหารความเสี่ยง
สำหรับ PeerPowerเราเปิดให้บริการแก่นักลงทุนที่ไม่ใช่รายย่อยตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:
  1. ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด (High Net Worth)
    • กรณีเป็นบุคคลธรรมดา - มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาท ขึ้นไป หรือมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป สามารถพิจารณารวมกับคู่สมรสได้
    • กรณีเป็นนิติบุคคล - มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
  2. กิจการเงินร่วมลงทุน
  3. นิติบุคคลร่วมลงทุน
  4. ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุน หรือผู้ที่เคยประเมินคุณค่าของผู้ประกอบธุรกิจหรือให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจมาไม่น้อยกว่าสามปี เช่นที่ปรึกษาทางการเงิน นักวิเคราะห์ ผู้บ่มเพาะธุรกิจ (incubator) กรรมการหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้บริหารของธุรกิจ เป็นต้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีเงินลงทุนโดยตรงในหุ้นตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป
เงินลงทุนขั้นต่ำคือ 10% ของวงเงินสินเชื่อ หรือ 100,000 บาท เช่น สินเชื่อวงเงิน 2 ล้านบาท เงินลงทุนขั้นต่ำคือ 200,000 บาท หรือวงเงินสินเชื่อ 800,000 บาท เงินลงทุนขั้นต่ำคือ 100,000 บาท
นักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนโดยลงทุนเพียงบางส่วนต่อสินเชื่อ ดังนั้นจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดจะถูกกระจายไปยังสินเชื่อต่างๆ ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปยังสินเชื่อที่มีคะแนนเครดิตและประเภทธุรกิจที่หลากหลาย
อัตราหนี้เสียคือ 0% โดยผู้กู้ของ PeerPower ยังไม่เคยผิดนัดชำระใดๆ ตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2560
PeerPower ให้บริการภายใต้กฎหมายอย่างถูกต้องตามประกาศกระทรวงการคลัง ปว.58 และกำลังหารือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการขอใบอนุญาต P2P Lending เพื่อเปิดให้บริการสำหรับผู้กู้และนักลงทุนรายย่อยภายในปีนี้
ผู้ขอสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์ม PeerPower คือเจ้าของกิจการที่จดทะเบียนในประเทศไทยและดำเนินการมาแล้วมากกว่า 1 ปี มีประวัติเครดิตและพฤติกรรมการผ่อนชำระเงินกู้ในอดีตที่ดีและผ่านเกณฑ์การคัดกรองเครดิตของ PeerPower ที่เข้มงวดแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่เป็น SME ประกอบกิจการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต้องการนำเงินไปใช้จ่ายหมุนเวียนในบริษัท ขยายกิจการ หรือรีไฟแนนซ์ โดยผู้กู้ของเราส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการ, รีเทล หรือการผลิต
ผู้ขอสินเชื่อทุกรายจะถูกประเมินโดยใช้เกณฑ์ให้คะแนนเครดิตของเรา ซึ่งแบ่งเป็นเกรด A, B, C โดยเกรดดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสามารถเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของตลาด
นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในสินเชื่อได้ 2 วิธี
1) ท่านสามารถลงทุนด้วยตนเองโดยเลือกสินเชื่อผ่านระบบมาร์เก็ตเพลส โดยมีข้อมูลให้ท่านประกอบการตัดสินใจใน Loan Fact Sheet
2) ท่านสามารถเลือกระบบ Automatic Investment โดยกำหนดเกณฑ์คะแนนเครดิต ระยะเวลา และจำนวนเงินที่ต้องการลงทุนต่อสินเชื่อ เราจะช่วยจัดสรรและเลือกลงในสินเชื่อที่สอดคล้องกับความประสงค์ของท่าน
นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสุทธิระหว่าง 6-12% ขึ้นอยู่กับคะแนนเครดิตของผู้ขอสินเชื่อที่นักลงทุนตัดสินใจลงทุน (อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้ทำการหักค่าบริการแล้ว)
ไม่ เนื่องจากไม่มีตลาดรองเพื่อซื้อขายสินเชื่อ การลงทุนในสินเชื่อบนแพลตฟอร์ม PeerPower จะยึดตามระยะเวลาของสินเชื่อที่นักลงทุนเลือกลงทุน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อปิดยอดสินเชื่อก่อนกำหนด (ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่มีค่าธรรมเนียมในการปิดยอดสินเชื่อ) อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจะมีกระแสเงินสด โดยได้รับรายได้สม่ำเสมอทุกเดือน
ในฝั่งนักลงทุน PeerPower คิดค่าบริการ 1.25% ของเงินต้นที่นักลงทุนได้รับคืน ซึ่งค่าบริการดังกล่าวจะถูกหักจากเงินที่ผู้ขอสินเชื่อชำระคืนก่อนที่ PeerPower จะทำการจ่ายคืนให้กับนักลงทุน
นักลงทุนจะได้รับเงินต้นและผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยคืนรายเดือน เนื่องจากผู้กู้จะผ่อนชำระเงินกู้คืนแบบลดต้นลดดอก ดังนั้นนักลงทุนจะสามารถนำเงินต้นมาลงทุนในสินเชื่ออื่นๆ ได้โดยที่ไม่ต้องรอให้สินเชื่อหมดอายุ
นักลงทุนมีความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อเชื่อผิดนัดชำระ จนเกิดเป็นหนี้สูญ ซึ่งนักลงทุนอาจได้รับผลกระทบเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม PeerPower พยามยามลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระและหนี้สูญตั้งแต่ต้น โดยการคัดกรองและให้คะแนน (credit scoring) ผู้ขอสินเชื่ออย่างเข้มงวด รวมถึงมาร์เก็ตเพลสของ PeerPower ทำให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงได้โดยการลงทุนเพียงบางส่วนของสินเชื่อ และกระจายการลงทุนในหลายสินเชื่อ เพื่อที่นักลงทุนของเราจะเผชิญความเสี่ยงต่อสินเชื่อใดสินเชื่อหนึ่งน้อยลง
ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อผิดนัดชำระหนี้ ขั้นแรก PeerPower จะทำการติดตามทวงถามหนี้ภายใน หากเกินกว่า 30 วันเราจะทำการติดต่อกับบริษัทติดตามทวงถามหนี้ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเข้ามารับผิดชอบในกระบวนการทวงหนี้ ส่วนเงินที่ตามเก็บคืนมาได้ (หลังหักค่าใช้จ่าย) จะถูกนำมากระจายคืนให้กับนักลงทุน อย่างไรก็ตาม หากท้ายที่สุด ผู้ขอสินเชื่อไม่ชำระหนี้คืน นักลงทุนจะต้องสูญเสียเงินลงทุนส่วนนั้นไป
PeerPower จะทำการประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อทุกรายด้วยระบบประมวลเครดิต (credit scoring) ซึ่งถูกพัฒนาโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านความเสี่ยงกับธนาคารต่างๆ ผู้ขอสินเชื่อที่ผ่านเกณฑ์ที่เข้มงวดของเราเท่านั้นที่จะมีสิทธิในการลิสต์สินเชื่อในระบบของเรา