Mortgage Bond

เปลี่ยนสถานประกอบการให้เป็นเงินทุนเพื่อธุรกิจ

ด้วยหุ้นกู้แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
สมัครระดมทุน
รีไฟแนนซ์หรือเพิ่มกระแสเงินสดให้ธุรกิจโดยใช้ที่ดินให้เกิดมูลค่าสูงสุดผ่าน
”หุ้นกู้แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน Mortgage Bond”
ยืดหยุ่นกว่าด้วยระยะเวลาชำระคืนตั้งแต่ 12 -36 เดือน
วงเงินสูงสุด 70%
ของราคาประเมินหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยคงที่
ที่ 6%-10% ต่อปี
ไม่ต้องโอน
กรรมสิทธิ์หลักทรัพย์

สนใจสมัครระดมทุนกับเรา

ท่านสามารถกรอกข้อมูลบริษัทในฟอร์มด้านล่าง เพื่อตรวจสอบและรับผลประเมินเบื้องต้นได้ฟรี
รู้ผลหลังให้ข้อมูลครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ
ขอบคุณที่สมัครระดมทุนกับเรา
เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ หากบริษัทของคุณผ่านเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ขั้นตอนการระดมทุนกับเรา

1
กรอกใบสมัครออนไลน์
2
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และรับผลประเมินเบื้องต้น
(ภายใน 3 วันทำการหลังกรอกข้อมูลครบถ้วน)
3
รับเงื่อนไขเงินทุน และเปิดระดมทุนจากนักลงทุน
(ภายใน 7 วันทำการ หลังผู้ประกอบตอบรับผลประเมิน และส่งเอกสารครบถ้วน)
4
ลงนามสัญญาและจดจำนองที่ดิน
5
ผู้ประกอบการรับเงินที่ระดมทุนสำเร็จโอนเข้าบัญชี
(ภายใน 1 วันทำการ)

คำถามที่พบบ่อย

ใครสมัครขอระดมทุนได้บ้าง

คุณสามารถระดมทุนกับเราได้ หาก
- จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัดมหาชน และเปิดดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
- มีผู้ถือหุ้นหลักเป็นคนไทยอย่างน้อย 1 คน (ถือหุ้นอย่างน้อย 20%) ที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจและอาศัยอยู่ในประเทศไทย
- มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อปีมีการนำส่งงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วในช่วง 3 ปีล่าสุด (รวมถึงปีปัจจุบัน)
- กรรมการบริษัทต้องไม่อยู่หรือเคยอยู่ในสถานะล้มละลาย
- ผ่านการตรวจสอบการฟอกเงินจากเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
- ต้องไม่เป็นธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจซื้อมา-ขายไป

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบไปด้วย

เอกสารบริษัท
 - หนังสือบริคณห์สนธิ
 - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ. 5
 - งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับเต็ม
 - บัญชีธนาคารหลักแสดงรายการ 6 เดือนย้อนหลังของบริษัท (Bank Statement)
 - รายงานเครดิตบูโรของบริษัท (ข้อมูลล่าสุดไม่เกิน 30 วัน)

เอกสารผู้ถือหุ้น
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 - บัญชีธนาคารหลักแสดงรายการ 6 เดือนย้อนหลัง (Bank Statement)
 - รายงานเครดิตบูโร (ข้อมูลล่าสุดไม่เกิน 30 วัน)

ฉันจะเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

ค่าธรรมเนียมการระดมทุนทั้งหมด (All-in-fees) ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ระดมทุน โดยจะเรียกเก็บในกรณีที่มีการระดมทุนสำเร็จเท่านั้น

เฉลี่ย 5.4% ของวงเงินหุ้นกู้ 10 ล้านบาท
เฉลี่ย 4.6% ของวงเงินหุ้นกู้ 15 ล้านบาท
เฉลี่ย 4.2% ของวงเงินหุ้นกู้ 20 ล้านบาท
เฉลี่ย 3.5% ของวงเงินหุ้นกู้ 50 ล้านบาท
เฉลี่ย 3.2% ของวงเงินหุ้นกู้ 100 ล้านบาท

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมทั้งหมด (All-in-fees) ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ค่าธรรมเนียมการระดมทุน ค่าธรรมเนียมในการจดจำนอง ค่าธรรมเนียมในการประเมินหลักทรพย์ ค่าอากรแสตมป์ และค่าประกันอัคคีภัย

มีที่ดินมากกว่า 1 แปลง สามารถรวมกันใช้ขอระดมทุนหรือไม่

ผู้กู้สามารถใช้โฉนดมากกว่า 1 แปลงเพื่อขอระดมทุนได้ โดยผู้กู้ต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย และมีชื่อปรากฎอยู่บนโฉนดที่ดิน ที่ออกโดยสำนักงานที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ

ในกรณีที่ผู้กู้ไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยตรง จะนำที่ดินมาเป็นหลักประกันได้ต่อเมื่อมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินตัวจริงที่เซ็นรับรองต่อหน้าพนักงานกรมที่ดินเท่านั้น

หลักทรัพย์อะไรสามารถใช้เป็นหลักประกันได้บ้าง

อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ทั้งปลอดภาระ และยังไม่ปลอดภาระ

ทำไมต้อง PeerPower

2 Billion+
fund raised
ภารกิจของ PeerPower ไม่ใช่การปล่อยสินเชื่อ
แต่คือการช่วยธุรกิจอิสระให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนรายย่อยในรูปแบบที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณที่สุด

ส่วนหนึ่งของบริษัทชั้นนำที่ระดมทุนกับ PeerPower

“หลังจากระดมทุนผ่านเพียร์ พาวเวอร์ เราก็รู้สึกได้ว่าเราใกล้ชิดกับนักลงทุนมากขึ้น เขาไปลองใช้ผลิตภัณฑ์ มีฟีดแบ็ก ทำให้เราได้เห็นมุมมองหลากหลาย”
ดร. กฤษดา กฤตยากีรณ
ผู้ก่อตั้ง MuvMi
“ทีมงานเพียร์ พาวเวอร์ช่วยเหลือเราดีมากในด้านการทำสตอรีและ marketing ทำให้นักลงทุนรู้จัก Local Alike มากขึ้น”  
อรธีรา รัตนทายะ
CFO และ CSO, Local Alike
“เราพัฒนามาด้วยกันกับเพียร์ พาวเวอร์ในหลายด้าน...
ธุรกิจเรามีเงินหมุนในแต่ละเดือนสูง เพียร์ พาวเวอร์ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้เราซื้อของมารับกับความต้องการของลูกค้าได้ดี”
นัฐพล บุญภินนท์
ประธานกรรมการบริหาร N-Squared eCommerce
"หลักการของผมคือคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราไม่มีที่ดินหรือออฟฟิศใหญ่โต คราวด์ฟันดิงจึงเหมาะกับเราเพราะไม่บังคับให้มีสินทรัพย์มาค้ำประกัน และกระบวนการก็เร็วกว่าด้วย"
สรศักดิ์ วงศ์ชินศรีสกุล
ผู้ก่อตั้ง Generation-S
"เพียร์ พาวเวอร์เข้าใจธุรกิจอย่างเราดีกว่าที่อื่น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาถาม เอกสารที่ขอ เวลาที่ใช้ดำเนินการ รู้สึกได้ว่าเขามองธุรกิจเราด้วยความเข้าใจ"
ปิยพล วุฒิกร
CFO, Openbox Architects

Join leading companies that have listed on PeerPower

สู่เป้าหมายที่ไกลกว่าไปกับ PeerPower

ถึงเวลาพาธุรกิจของคุณไปให้ไกลกว่าเดิม
ลงทะเบียน

ต้องการข้อมูลเพิ่ม? ปรึกษาเราได้

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจของเพียร์ พาวเวอร์ ช่วยหาตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ
นัดปรึกษา
หรือติดต่อทาง
Line ID: @peerpower
Email: support@peerpower.co.th
คำเตือนความเสี่ยง

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในระดับสูง นักลงทุนจึงควรรับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการลงทุน ก่อนการลงทุนทุกครั้งนักลงทุนควรอ่านและทำความเข้าใจหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้แต่ละตัว ซึ่งจะระบุรายละเอียดโดยชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลง รวมถึงเงื่อนไขในการชำระเงินระหว่างนักลงทุนและผู้ออกหุ้นกู้

โปรดทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ และความสามารถในการชำระคืนต่อนักลงทุนเมื่อครบกำหนดการชำระ เพียร์ พาวเวอร์ไม่ได้เป็นผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มเพียร์ พาวเวอร์ และเพียร์พาวเวอร์ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสามารถในการชำระคืนของผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ท่านลงทุนล้มละลายทางธุรกิจ ทั้งผู้ออกหุ้นกู้ และเพียร์ พาวเวอร์จะไม่จ่ายคืนเงินลงทุนของท่าน ดังนั้นนักลงทุนควรลงทุนในจำนวนที่สามารถสูญเสียเงินลงทุนได้เท่านั้น และควรกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน

อ่านคำเตือนเพิ่มเติม ก่อนลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง