Tag

Debt Crowdfunding

ประโยชน์ของ Debt Crowdfunding ในภาพรวมคืออะไร

ประโยชน์ของ Debt Crowdfunding ในภาพรวมคืออะไร  เพียร์ พาวเวอร์ พูดถึง Debt Crowdfunding มาหลายครั้งในแง่มุมต่างๆ กัน ส่วนใหญ่เป็นมุมของผู้ประกอบการและนักลงทุน แต่ในความเป็นจริง Debt Crowdfunding สามารถถอยออกมามองในภาพที่ใหญ่กว่าได้อีกขั้น คือภาพของการเพิ่มผลผลิตมวลรวมประชาชาติ(GDP) เพื่อให้เห็นประโยชน์ในแต่ละส่วนของแหล่งเงินทุนประเภทนี้ได้ชัดเจนขึ้น เพียร์ พาวเวอร์ ขอทำหน้าที่อธิบายไปทีละส่วน ประโยชน์ของ Debt Crowdfunding ต่อผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ประกอบการถือเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงจากบริการดังกล่าว เพราะเป็นกลุ่มที่ยื่นขอแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจต่อ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งในรูปแบบการขยายกิจการและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจ โดยประโยชน์หลักๆ ที่ผู้ประกอบการได้รับจาก Debt Crowdfunding คือ เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ Debt Crowdfunding มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งเพื่อซื้อวัตถุดิบเพิ่ม ขยายพื้นที่ดำเนินการ สั่งซื้อเครื่องจักร ฯลฯ รวมถึงการซื้อลูกหนี้การค้า(Invoice Factoring) ซึ่งเดิมผู้ประกอบการอาจไม่มีเงินทุนเพียงพอสำหรับเรื่องดังกล่าว หรือหากใช้จ่ายเงินทุนที่มีอยู่ไปกับการขยายกิจการ โอกาสที่จะขาดสภาพคล่องก็มีมาก การได้รับเงินทุนจาก Debt Crowdfunding จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่ช่วยให้ธุรกิจของผู้ประกอบการหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวอีกครั้ง โอกาสในการขยายกิจการ ดังที่กล่าวไปแล้วว่า Debt Crowdfunding คือแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ ที่จะนำไปใช้จ่ายสำหรับธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่กำลังอยู่ในระยะขยายตัวในช่วง 1 – 2 ปีหลังจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งยากต่อการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ช่วงเวลานี้เองที่ทำให้ผู้ประกอบการ SME จำนวนมากไปต่อไม่ไหว เพราะขาดเงินทุนสำหรับขยายกิจการให้เติบโตทันกับความต้องการของตลาด ทำให้พลาดโอกาสในการทางธุรกิจไปอย่างน่าเสียดาย  Debt Crowdfunding จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับธุรกิจต่างๆ ได้เข้าถึงแหล่งทุน และขยับขยายไปในทิศทางที่ควรจะเป็น การได้รับเงินทุนโดยไม่ใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน ในการขยายกิจการที่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ถ้าเป็นผู้ประกอบการที่เพิ่งดำเนินธุรกิจได้ไม่นานการขอสินเชื่อวงเงินสูงๆ จากธนาคารมักยากที่จะได้รับการอนุมัติ หรือสามารถขอสินเชื่อในวงเงินที่ต้องการได้โดยมีเงื่อนไขคือต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่อีกเช่นกัน เพราะผู้ประกอบการจำนวนมากไม่มีสินทรัพย์ในส่วนนี้ ดังนั้น Debt Crowdfunding ที่สนับสนุนแหล่งเงินทุนโดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ทางธุรกิจ จึงตอบโจทย์ผู้ประกอบการมากกว่า ประโยชน์ของ Debt Crowdfunding ต่อนักลงทุน กลุ่มนักลงทุนเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ทางตรงจาก Debt Crowdfunding เพราะเป็นผู้รับผลตอบแทนโดยตรงจากผู้ประกอบการที่ชำระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยรายเดือน ซึ่งการลงทุนใน Debt Crowdfunding จะให้ประโยชน์กับนักลงทุนหลักๆ แล้ว 3 ด้าน… Read more

แหล่งเงินทุนแบบ Debt Crowdfunding กับ P2P Lending เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

 แหล่งเงินทุนแบบ Debt Crowdfunding กับ P2P Lending เหมือนหรือต่างกันอย่างไร แหล่งเงินทุนที่ดีเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากแสวงหาไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไป ในขณะเดียวกันหากพูดถึงคำนี้ คนส่วนมากจะยังเข้าใจว่าสามารถขอแหล่งเงินทุนได้จากธนาคารและสถาบันการเงินเท่านั้น แต่น้อยคนจะทราบว่านอกจากสถาบันการเงินแบบอนุรักษ์นิยมที่เราคุ้นเคยกันดี ยังมีบริการแหล่งเงินทุนในรูปแบบ Debt Crowdfunding และ P2P Lending ที่เป็นแหล่งเงินทุนอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน เพียร์ พาวเวอร์ ขอหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาอธิบาย แหล่งเงินทุน แบบ Debt Crowdfunding กับ P2P Lending มีจุดร่วมกันอย่างไร ที่จริงแล้วทั้ง 2 ประเภทเป็นแหล่งเงินทุนในลักษณะการระดมทุน(Crowdfunding) แบบ Lending Based Crowdfunding คือการระดมทุนในลักษณะการให้สินเชื่อ โดยผู้ต้องการใช้แหล่งทุนจะขอระดมทุนจากนักลงทุนหลายๆ คนในครั้งเดียว ให้ได้ยอดระดมทุนในอัตราที่ร้องขอ เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเหมือนกัน ซึ่งในต่างประเทศมักเรียกรวมกันแค่ Peer to Peer Lending หรือ P2P Lending  แหล่งเงินทุนแบบ Debt Crowdfunding กับ P2P Lending ต่างกันอย่างไร สำหรับในประเทศไทยแล้ว P2P Lending อยู่ใต้การกกำกับดูแลโดย BOT ส่วน Debt Crowdfunding อยู่ภายใต้การกำกกับดูแลโดย SEC จึงทำให้แหล่งเงินทุนดังกล่าวในประเทศไทยแยกออกจากกันตาม ซึ่งแบ่งความแตกต่างออกไปได้อีก 3 ส่วน คือ ผู้ใช้บริการแหล่งเงินทุน  แบบ Debt Crowdfunding ผู้ยื่นขอระดมทุนจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในกิจการ เช่นขยายกิจการ หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในขณะที่ P2P Lending ผู้ยื่นขอระดมทุนจะเป็นบุคคลธรรมดา ที่ยื่นขอระดมทุนเพื่อนำไปใช้จ่ายตามความต้องการ ซึ่งเป็นได้ทั้งใช้จ่ายส่วนตัวและประกอบธุรกิจ วิธีการขอพิจารณาการลงทุน ทั้ง Debt Crowdfunding และ P2P Lending ล้วนแต่ขอระดมทุนผ่านผู้ให้บริการที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางทั้งคู่ ต่างกันตรงที่ Debt Crowdfunding ผู้ประกอบการจะขอระดมทุนในลักษณะการขอออกหุ้นกู้ ในขณะที่แบบ… Read more

ความแตกต่างระหว่าง Lending Based Crowdfunding กับ การขอสินเชื่อคืออะไร

ความแตกต่างระหว่าง Lending Based Crowdfunding กับ การขอสินเชื่อคืออะไร เนื่องจากการขอระดมทุนแบบ Lending Based Crowdfunding ค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย เพียร์ พาวเวอร์พบว่า ผู้ขอระดมทุนแบบ Lending Based Crowdfunding อาจจะมีความไม่เข้าใจในวิธีการและการได้มาซึ่งทุนที่ยื่นขอไป โดยความสับสนที่พบบ่อยที่สุดคือความแตกต่างระหว่าง Lending Based Crowdfunding กับ การขอสินเชื่อธนาคารแตกต่างกันอย่างไร เพื่อลดคำถามและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ เพียร์ พาวเวอร์ขออธิบายความแตกต่างให้เห็นกันชัดๆ  ความแตกต่างในด้านผู้ให้บริการ แม้จะเป็นแหล่งทุนเพื่อผู้ประกอบการเหมือนกัน แต่ผู้ให้บริการเงินทุนระหว่างธนาคารกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Lending Based Crowdfunding กลับไม่เหมือนกัน ธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ  สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุน ที่แรกที่จะนึกถึงแน่นอนว่าต้องเป็นธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ธนาคารจึงมีลักษณะของ “ผู้ให้เงินทุน” หรือ “ให้สินเชื่อ”ซึ่งธนาคารคือสถานที่เดียวที่รับฝากเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นธนาคารจึงเป็นสถานที่ที่มีเงินสำหรับให้สินเชื่ออยู่แล้ว แต่จะให้หรือไม่ให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการรายใดก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของธนาคารนั้น   ผู้ให้บริการ Lending Based Crowdfunding ผู้ให้บริการ Lending Based Crowdfunding เป็นนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ให้บริการแพลตฟอร์มในการจับคู่ผู้ประกอบการที่ต้องการขอเงินทุนกับนักลงทุน ดังนั้นผู้ให้บริการ Lending Based Crowdfunding มีลักษณะเป็น “ตัวกลาง” ไม่ใช่ผู้ที่ถือเงินหรือตัดสินใจให้ทุนกับผู้ประกอบการ ความแตกต่างด้านวิธีการ ทั้งการขอสินเชื่อและการขอระดมทุน เป็นการยื่นขอเงินทุนแล้วได้มาเหมือนกัน แต่วิธีการของธนาคารกับการขอระดมทุนแบบ Lending Based Crowdfunding มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนที่สุดในด้านวิธีการ ธนาคารมีวิธีการในการให้สินเชื่ออย่างไร ธนาคารเป็น “ผู้ให้สินเชื่อ” ที่จะพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อจากเอกสารทางการเงิน สินทรัพย์ค้ำประกัน(กรณีเป็นสินเชื่อมีสินทรัพย์ค้ำประกัน : Secured Loan) หลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนดในการประเมินคุณสมบัติ และกระบวนการเพิ่มเติมเช่น เดินทางไปสำรวจสถานประกอบการ เป็นต้น ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาเพื่ออนุมัติสินเชื่อ และเมื่อผู้ประกอบการมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดแล้ว ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ โดยทั้งหมดใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน แต่อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ตามเงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ นั่นหมายความว่า หากผ่านเกณฑ์การพิจารณา ผู้ประกอบการจะได้รับสินเชื่อจากธนาคารแน่นอน แต่เงื่อนไขด้านวงเงิน ดอกเบี้ย จะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคารอีกครั้ง ผู้ให้บริการ Lending Based Crowdfunding มีวิธีดำเนินการอย่างไร… Read more

Lending Based Crowdfunding เป็นอย่างไรในสถานการณ์โลก

Lending Based Crowdfunding เป็นอย่างไรในสถานการณ์โลก เพียร์ พาวเวอร์ เคยพูดถึง Lending Based Crowdfunding มาแล้วหลายครั้ง ทั้งในแง่ความหมายและวิธีการทำงาน โดยมักจะย้ำเสมอว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการขอระดมทุนในรูปแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในต่างประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีรูปแบบการใช้และให้บริการ Lending Based Crowdfunding ที่ได้รับความนิยมแตกต่างกันไป จุดเริ่มต้นของ Lending Based Crowdfunding  ลักษณะของ Lending Based Crowdfunding เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีทางการเงินที่ทำให้การระดมทุน(Crowdfunding) กับการขอสินเชื่อ(Lending) มาพบกัน เกิดเป็นรูปแบบการระดมทุนที่มีการให้ผลตอบแทนขึ้นมา ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือ  Debt Crowdfunding นิติบุคคลที่จดทะเบียนบริษัทแล้วนำกิจการของตนมาขอระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม มีกำหนดการชำระคืนพร้อมผลตอบแทน Peer to Peer Lending(P2P lending) บุคคลขอระดมทุนหรือขอสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มเพื่อใช้จ่ายส่วนตัวหรือเพื่อธุรกิจ มีกำหนดการชำระคืนพร้อมผลตอบแทน โดย Lending Based Crowdfunding ที่แพร่หลายที่สุดทั่วโลกคือ P2P Lending  Lending Based Crowdfunding ในประเทศต่างๆ การเติบโตของเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้แนวคิดแบบ Lending Based Crowdfunding ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่ไม่มีสมุดบัญชีและหลักฐานทางการเงินแล้ว ยังเป็นโอกาสให้กับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนเป็นกระแสเงินสดและอัตราผลตอบแทนคงที่อีกด้วย โดยเฉพาะ P2P Lending ที่แพร่หลายไปทั่วโลก โดยเกิดขึ้นหลักๆ เพื่อ 4 วัตถุประสงค์คือ เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว เพื่อธุรกิจขนาดกลางและย่อม เพื่อการศึกษา และเพื่ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเพียร์ พาวเวอร์ ขอยกตัวอย่าง 5 ประเทศที่ P2P Lending ได้รับความนิยมมาเป็นกรณีศึกษากัน ประเทศจีน P2P Lending ในตลาดสีเทา ช่วงปี 2000 ยุคที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตให้มีผู้ให้บริการในลักษณะ P2P Lending เพื่อธุรกิจ SME โดยได้รับความนิยมมากในประเทศจีน เป็นลักษณะการเติบโตคู่กับธนาคาร โดยในปี 2016 ถือเป็นปีที่รุ่งเรืองที่สุดของ P2P… Read more

ขอระดมทุนแบบ Lending Based Crowdfunding ได้อย่างไรบ้าง

ขอระดมทุนแบบ Lending Based Crowdfunding ได้อย่างไรบ้าง ถ้าพูดถึงแหล่งเงินทุน เพียร์ พาวเวอร์ เชื่อว่า สิ่งแรกที่แทบทุกคนจะนึกถึงคือการขอสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ที่เราคุ้นเคยกัน ในขณะที่การมาถึงของ Fintech ทำให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ได้จำกัดอยู่กับรูปแบบเดิมๆ อีกต่อไป หนึ่งในนั้นคือการขอสินเชื่อหรือขอระดมทุนแบบ Lending Based Crowdfunding ที่เปิดโอกาสให้ทั้งผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเข้าถึงโอกาสทางการเงินได้ง่ายขึ้น แม้ Lending Based Crowdfunding จะไม่ใช่เรื่องใหม่ในหลายๆ ประเทศ แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว ผู้สนใจหลายคนน่าจะยังมีความสงสัย ว่าจะสามารถขอสินเชื่อแบบ Lending Based Crowdfunding ได้อย่างไรบ้าง  ขอระดมทุนแบบ Lending Based Crowdfunding ต้องเข้าใจในหลักการทำงาน เพียร์ พาวเวอร์เคยพูดถึงความหมายและวิธีการระดมทุนหรือขอสินเชื่อของ Lending Based Crowdfunding ไปแล้วหลายครั้ง ในบทความนี้จึงขออธิบายให้เข้าใจคร่าวๆ ว่า Lending Based Crowdfunding คือการขอระดมทุนจากคนจำนวนมากเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งเช่น พัฒนาธุรกิจ ใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น โดยจะมีลักษณะเป็นการขอสินเชื่อ ที่ต้องชำระคืนและมีผลตอบแทนให้กับเจ้าของเงิน โดยในประเทศไทย Lending Based Crowdfunding จะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ Debt Crowdfunding  เป็นการระดมทุนเพื่อธุรกิจ โดยผู้ประกอบการจะนำกิจการของตนมาขอออกหุ้นกู้กับแพลตฟอร์มเช่นเพียร์ พาวเวอร์เป็นต้นที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางจับคู่ระหว่างผู้ขอระดมทุนกับนักลงทุน โดยผู้ประกอบการที่ได้รับเงินทุนไปแล้ว ต้องชำระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย SEC Peer to Peer Lending หรือ P2P Lending เป็นการขอสินเชื่อระหว่างบุคคล คือใครสักคนที่ต้องการเงินทุน มายื่นขอระดมทุนจากนักลงทุน ผ่านแพลตฟอร์มผู้ให้บริการในลักษณะการขอสินเชื่อ และต้องชำระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่ง Peer to Peer Lending อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย BOT ขอระดมทุนแบบ Lending Based Crowdfunding ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ความต่างของ Crowdfunding 2 แบบนี้อยู่ที่ผู้ขอระดมทุนหรือสินเชื่อและการจำกัดอัตาการลงทุนของผู้ลงทุน สำหรับผู้สนใจขอสินเชื่อแบบ Lending… Read more