Tag

ลงทุนสินทรัพย์แบบใหม่

Debt Crowdfunding การระดมทุนเพื่อธุรกิจ SME

Debt Crowdfunding การระดมทุนเพื่อธุรกิจ SME ถ้าพูดถึงการร่วมระดมทุนเพื่อธุรกิจ SME ในลักษณะหุ้นกู้แล้ว สำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนของเพียร์ พาวเวอร์ คงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เพราะลักษณะบริการของเพียร์ พาวเวอร์ที่ผ่านมาเป็นบริการเงินทุนที่มีลักษณะคล้ายกับ Debt Crowdfunding แต่สำหรับประเทศไทย การระดมทุนในรูปแบบนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่ และเชื่อว่าแม้แต่ผู้ที่เคยใช้บริการกับเพียร์ พาวเวอร์มาบ้างแล้ว แต่ก็อาจจะยังทราบข้อมูลไม่รอบด้าน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันบทความนี้จะบอกได้ว่าการระดมทุนในรูปแบบ Debt Crowdfunding ในประเทศไทยตามประกาศของ SEC เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นั้นเป็นอย่างไร Debt Crowdfunding คืออะไร การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการทำได้หลายวิธี แต่ส่วนใหญ่ถ้าต้องการเงินทุนจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เงินเก็บหรือครอบครัว ที่แรกที่จะนึกถึงก็คือธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ เพราะเป็นแหล่งทุนดั้งเดิมที่เราจะนึกถึงได้ในทันที แต่สำหรับ Debt Crowdfunding แล้วรูปแบบของแหล่งทุนและวิธีการที่ได้มาจะต่างออกไป เพราะเป็นลักษณะของการระดมทุนเพื่อธุรกิจ SME โดยผู้ประกอบการจะนำธุรกิจของตนออกมาขอระดมทุนจากนักลงทุนในลักษณะการออกหุ้นหรือหุ้นกู้ผ่านตัวกลางที่ทำหน้าที่จัดการและนำเสนอกิจการดังกล่าวเพื่อให้นักลงทุนเลือกลงทุน โดยมีหน่วยลงทุนเริ่มต้นที่ 50,000 บาท จากนักลงทุนที่สนใจในธุรกิจนั้น ซึ่งสามารถมีได้หลายคน โดยแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางการลงทุนจะเป็นผู้ระดมทุนโดยผู้รับฝากเงิน(Custodian)จะทำหน้าที่รวบรวมเงินที่ได้จากการลงทุนไปมอบให้กับเจ้าของกิจการเมื่อมีการระดมทุนครบจำนวนแล้ว และส่งมอบผลตอบแทนให้นักลงทุนเมื่อมีการชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย โดยผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียม Debt Crowdfunding มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ในการระดมทุนแบบ Debt Crowdfunding มีองค์ประกอบสำคัญ 3 องค์ประกอบที่มีจุดประสงค์และหน้าที่ต่างกัน ผู้ประกอบการซึ่งขอออกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง เจ้าของธุรกิจ SME ที่จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว และต้องการระดมทุนเพื่อขยายกิจการ จึงนำกิจการของตนเองมาขอระดมทุนจากนักลงทุนในลักษณะการออกหุ้นหรือหุ้นกู้ ผ่านผู้ให้บริการที่ทำหน้าเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประกอบการกับนักลงทุน ซึ่งผู้ขอออกหุ้นกู้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นบริษัทจดทะเบียนเพื่อขอกู้ยืมสำหรับการประกอบธุรกิจ ขอระดมทุนจากนักลงทุนในลักษณะการออกหุ้นกู้ ผู้ขอระดมทุนจะได้รับเงินทุนตามวงเงินที่ขอไป ถ้าการระดมทุนประสบผลสำเร็จ และต้องชำระเงินต้นและผลตอบแทนคืนให้กับนักลงทุนตามสัญญา แต่การระดมทุนอาจจะล้มเหลวได้ถ้าไม่มีผู้สนใจลงทุน นักลงทุน คือผู้ที่นำเงินมาลงกับกิจการ SME หรือสตาร์ทอัพ ที่ต้องการระดมทุน ในการลงทุนแบบ Debt Crowdfunding จะเริ่มลงทุนได้ที่หน่วยลงทุนละ 50,000 บาท โดยมีนักลงทุน 2 แบบ คือ นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนรายบุคคล เป็นนักลงทุนทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตามที่ SEC กำหนด โดยจะลงทุนได้สูงสุดไม่เกินปีละ 1,000,000 บาท นักลงทุนที่มิใช่รายย่อย นักลงทุนสถาบัน เป็นนักลงทุนที่มีลักษณะเป็นธุรกิจจดทะเบียนเพื่อการลงทุนหรืออื่นๆ… Read more