สิ่งที่เจ้าของกิจการมือใหม่ต้องรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท

เมื่อเราเริ่มต้นกิจการเป็นของตนเอง แน่นอนว่าเราหวังอยากให้ธุรกิจเจริญเติบโต ยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการสร้างหลักฐานทางการค้า เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ โดยคำถามที่หลายคนสงสัยคือ การจดทะเบียนนิติบุคคลสามารถทำด้วยตนเองได้หรือไม่ สามารถสมัครออนไลน์ได้หรือเปล่า และมีขั้นตอนอย่างไร บทความนี้รวบรวมคำตอบไว้ให้คุณค่ะ

ประเภทการจดทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนนิติบุคคล

ทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา)

สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการแต่เพียงผู้เดียว คิดเอง ทำเอง มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ และมีอิสระในการบริหารเต็มที่ เหมาะกับกิจการขนาดเล็กที่ขายสินค้าหรือบริการง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และมูลค่าของกิจการไม่สูงมาก ข้อดีคือได้รับกำไรเต็มๆ และเสียภาษีโดยคำนวณอัตราภาษีหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเท่านั้น แต่หากธุรกิจเกิดขาดทุนก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างรวมถึงหนี้สินแบบไม่จำกัดเช่นกัน

ทะเบียนนิติบุคคล

สำหรับธุรกิจที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน การกระทำใดก็ตามจะเป็นไปในนามกิจการทั้งหมด โดยมี 3 ประเภทดังนี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญ คือ ลักษณะธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคล โดยหุ้นส่วนตกลงทำธุรกิจและแบ่งปันกำไรที่ได้จากกิจการ หุ้นส่วนสามารถระดมทุนและมีอำนาจในการบริหารงานร่วมกัน โดยกำไรจะรวมอยู่ในรายได้ของหุ้นส่วนโดยตรง และไม่ต้องนำไปเสียภาษีกิจการ อย่างไรก็ดีการมีอำนาจบริหารและตัดสินใจเรื่องต่างๆ ร่วมกันอาจทำให้ล่าช้ากว่าการเป็นเจ้าของคนเดียว ในกรณีที่ธุรกิจขาดทุนหุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อมูลค่าหนี้ร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวน

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคือ ลักษณะธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล โดยความรับผิดชอบของหุ้นส่วนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ที่รับผิดชอบในหนี้สินแบบ “จำกัด” จะไม่สามารถตัดสินใจในกิจการได้ และผู้ที่รับผิดชอบในหนี้สินแบบ “ไม่จำกัดจำนวณ” ซึ่งจะมีสิทธิในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ทั้งหมด การเสียภาษีเป็นแบบนิติบุคคล ดังนั้นหากขาดทุนจึงไม่ต้องเสียภาษี

บริษัทจำกัด คือ ลักษณะธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล มีผู้ร่วมทุนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยแบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้นที่มีมูลค่าต่อหุ้นเท่ากัน โดยผู้ถือหุ้นมีความรับชอบในหนี้สินต่างๆ จำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ค้างชำระ ซึ่งกิจการแบบนี้ต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และวางแผนการดำเนินธุรกิจแบบรัดกุม และมีการบริหารและตัดสินใจในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททำให้เกิดความน่าเชื่อถือ

peerpower sme loan

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทต้องทำอย่างไรบ้าง

1. ตรวจและจองชื่อบริษัท

2. จดทะเบียนหนังสือคณห์สนธิ

 • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ หนังสือแสดงความต้องการในการจัดตั้งบริษัท โดยจะต้องยื่นไม่เกิน 30 วันจากวันที่นายทะเบียนรับรองชื่อเรียบร้อย
 • ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัท
  • ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้)
  • ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ / สาขา
  • วัตถุประสงค์ของบริษัท
  • ทุนจดทะเบียน
  • ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน
  • ข้อบังคับ (ถ้ามี)
  • จํานวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชําระแล้ว อยางน้อยร้อยละ 25% ของทุนจดทะเบียน
  • ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
  • รายชื่อหรือจํานวนกรรมการที่มีอํานาจลงชื่อแทนบริษัท (อํานาจกรรมการ)
  • ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
  • ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน

3. รอนายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร

เมื่อส่งเอกสารตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้รอการตรวจสอบจากนายทะเบียน หากมีส่วนไหนจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมจะได้รับการแจ้งกลับ

4. เตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อใช้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียม

 • แบบจองชื่อนิติบุคคล
 • สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน
 • สําเนาหลักฐานการรับชําระคาหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

หมายเหตุ: เอกสารทุกฉบับผู้ขอจดทะเบียนจะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องอย่างน้อยหนึ่งคน ยกเว้นสำเนาบัตรประจําตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน เจ้าของบัตรจะต้องเป็นผู้เซ็นรับรองความถูกต้องด้วยตนเอง

5. ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริัษัท

สามารถยื่นคำขอได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตที่ใกล้บ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 87 แห่ง เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนและมอบหนังสือรับรอง ก็แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทที่ได้จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

คำถามที่พบบ่อย

เราควรจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเองหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญ?

คุณสามารถดำเนินการจดทะเบียนด้วยตนเองได้ผ่านทางออนไลน์ ข้อดีก็คือคุณจะได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ถ้าหากคุณไม่อยากเสียเวลาดำเนินการ และยุ่งยากเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารก็สามารถจ้างสำนักงานบัญชีเพื่อดำเนินการให้คุณได้เช่นกัน

การจดทะเบียนบริษัทควรใช้ทุนเท่าไหร่

กิจการทั่วไปไม่มีกำหนดทุนจดทะเบียน โดยปกติแล้วทุนที่ใช้มากน้อยจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ โดยมูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท/หุ้น

จำเป็นต้องมีเงินสดไปวางตามจำนวนที่จดทะเบียนหรือไม่

เบื้องต้นคุณจะต้องชำระค่าหุ้น 25% ของทุนจดทะเบียน โดยส่วนที่เหลือสามารถค้างชำระไว้ก่อนได้ ยกตัวอย่างเช่น ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท คุณต้องชำระค่าหุ้น 250,000 บาทก่อน

ต้องมีหุ้นส่วนกี่คนถึงจะจดทะเบียนได้

สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดจะต้องมีหุ้นส่วน 2 คนขึ้นไป และสำหรับบริษัทจำกัดจะต้องมีหุ้นส่วน 3 คนขึ้นไป

เราสามารถให้พ่อแม่เป็นผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

ได้ โดยเราสามารถให้พ่อแม่ถือหุ้นให้คนละ 1% และเราถือหุ้นจำนวนที่เหลือทั้งหมด หรือตามแต่สมควร โดยเราเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามกระทำแทนบริษัทเพียงผู้เดียว โดยขอบเขตการรับผิดชอบจะไม่มากกินกว่ามูลค่าหุ้นที่ถือเอาไว้

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ควรเป็นที่ไหน

การจดทะเบียนบริษัทควรจะมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งชัดเจน โดยเป็นเจ้าของเองหรือเช่าผู้อื่นก็ได้ หากเป็นเจ้าของเองก็ต้องทำหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ แต่หากเป็นผู้เช่าก็ต้องทำสัญญาเช่าให้ชัดเจน

ค่าธรรมเนียมเป็นอย่างไร ใช้เวลากี่วัน

 • การจองชื่อและยื่นตรวจเอกสารออนไลน์ใช้เวลาประมาณ 1 วัน และเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเอกสารเสร็จดำเนินการยื่นจดทะเบียนใช้เวลาประมาณ 1 วันเป็นอันเสร็จสิ้น
 • ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คิดจากเงินทุนแสนละ 50 บาท โดยเกณฑ์การชำระขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท และขั้นสูงได้ไม่เกิน 25,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท ตามทุนจดทะเบียนแสนละ 500 บาท ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และขั้นสูงไม่เกิน 250,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
  • ค่ารับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท

peerpower sme loan

Leave a Reply

รับเคล็ดลับในการบริหารธุรกิจรายเดือน ฟรี!

เพียงกรอกอีเมลของคุณด้านล่าง