BOL investment into PeerPower (1)

BOL เข้าลงทุนในบริษัท PeerPower ผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์

กรุงเทพ 27 กันยายน 2560 – บริษัทบิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อย่อ: BOL) ผู้นำด้านโซลูชั่นเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจประกาศการลงทุนในบริษัทเพียร์ พาวเวอร์ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ในประเทศไทย

PeerPower ให้บริการสินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ (unsecured loan) โดยได้พัฒนาระบบประมวลเครดิต (credit scoring) เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อ รูปแบบการให้บริการของ PeerPower มีความน่าสนใจและยังไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อน ซึ่งบริการรูปแบบนี้เรียกว่า “ตลาดสินเชื่อออนไลน์” (online marketplace lending) ซึ่งระบบจะทำการจับคู่ผู้ขอสินเชื่อกับนักลงทุนโดยปราศจากตัวกลาง

PeerPower นำเสนอบริการที่แตกต่างจากผู้ให้บริการในตลาดทั่วไป ใน 3 แง่มุมด้วยกัน 1.) “ฉลาดกว่า”” กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยของผู้กู้แต่ละรายจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเครดิตสกอร์ที่บริษัทประเมินได้  2.) “เร็วกว่า” ผู้ขอสินเชื่อสามารถทำการสมัครและติดตามผลผ่านระบบออนไลน์ จึงมีความรวดเร็วกว่าการขอสินเชื่อในปัจจุบัน โดยผู้กู้จะทราบผลอนุมัติ และอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นได้ภายใน 3 วันทำการเท่านั้น 3.) “ดีกว่า” PeerPower เข้าใจถึงอุปสรรคและความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคในการขอสินเชื่อ จึงนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านั้น โดยสินเชื่อที่ขอผ่าน PeerPower ไม่ใช้หลักทรัพย์ และผู้ขอสินเชื่อสามารถปิดยอดหนี้ก่อนกำหนดได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

ขณะนี้ PeerPower รออนุมัติใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการ P2P lending จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกำลังอยู่ในขั้นเจรจาเพื่อทดสอบการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) ของธปท. เพื่อนำนวัตกรรมทางการเงินสู่ตลาดโดยสมบูรณ์

คุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหารของ BOL กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้านโซลูชั่นเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจในประเทศไทย BOL ได้ให้บริการแก่ผู้ประกอบการทั้งรายย่อยและรายใหญ่จำนวนมาก เราเชื่อว่าบริการสินเชื่อออนไลน์ของ PeerPower จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการไทยอย่างแท้จริง ทั้งในฝั่งของผู้กู้ที่ให้ความสำคัญต่อความรวดเร็วของการอนุมัติสินเชื่อ และในฝั่งนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่จูงใจ”

คุณวรพล พรวาณิชย์ ประธานบริหารและและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเพียร์ พาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่า “เรามีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและเติบโตของอุตสาหกรรมการเงินในอนาคต พันธกิจของ PeerPower  คือการผลักดัน “ความยุติธรรมทางการเงิน” และ “อิสรภาพทางการเงิน” ให้เกิดขึ้นจริง เราต้องการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เราสนับสนุนการขอสินเชื่อที่ก่อประโยชน์ เช่น สินเชื่อเพื่อการรวมหนี้ หรือสินเชื่อเพื่อธุรกิจเพื่อนำไปต่อยอดกิจการ ทางเรามีความยินดีอย่างมากที่ BOL มีวิสัยทัศน์เดียวกับเราและเข้าร่วมลงทุนใน PeerPower”

เกี่ยวกับ บริษัทบิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) (BOL)

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลการชำระเงินของลูกหนี้การค้าจากบริษัทต่างๆ ที่ร่วมโครงการกับบริษัทอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.bol.co.th

เกี่ยวกับ บริษัทเพียร์ พาวเวอร์ จำกัด

PeerPower ให้บริการสินเชื่อผ่านระบบตลาดสินเชื่อออนไลน์ (online marketplace lending) ซึ่งระบบดังกล่าวจะทำการจับคู่นักลงทุนกับผู้ขอสินเชื่อโดยปราศจากตัวกลาง นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาระบบประมวลเครดิต (credit scoring) สำหรับการประเมินความน่าเชื่อถือและคัดกรองผู้ขอสินเชื่อ โดยผู้ขอสินเชื่อจะได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ในขณะเดียวกันนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่จูงใจ
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.peerpower.co.th

Leave a Reply