fbpx
ลงทุน
อยากเติมความรู้เรื่องการลงทุนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ เชิญทางนี้ได้เลย

Lending Based Crowdfunding คือหนึ่งในรูปแบบการระดมทุนแบบ Crowdfunding ที่เน้นการระดมทุนจากคนหลายๆ คน เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง

  • Lending Based Crowdfunding เป็นการระดมทุนในลักษณะของการให้สินเชื่อ โดยแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ Debt Crowdfunding และ Equity Crowdfunding ระดมทุนเพื่อโครงการหรือธุรกิจ กับ peer to Peer Lending คือการระดมทุนเพื่อบุคคล
  • Debt Crowdfunding กับ Peer to Peer Lending ผู้กู้ยืมจะชำระคืนเป็นเงินพร้อมผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยตามตกลง (Fixed Income) แต่ Equitty Crowdfunding ผู้กู้ยืมจะมอบสิทธิในความเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้ส่วนเสียให้กับผู้ให้กู้ ผลตอบแทนจึงแล้วแต่ผลประกอบการณ์
  • ในต่างประเทศ Lending Based Crowdfunding เป็นรูปแบบการให้สินเชื่อซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย แต่ในประเทศไทยเพิ่งเกิดขึ้นตามกฎหมายได้ไม่นาน โดยแยกออกเป็น Debt Crowdfunding ภายใต้การกำกับดูแลโดย SEC และ Peer to Peer Lending ซึ่งกำกับดูแลโดย BOT
  • Lending Based Crowdfunding ไม่ใช่ แชร์ลูกโซ่ เพราะมีผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ชัดเจน ผู้กู้มีสถานะเป็นลูกหนี้ ส่วนผู้ให้กู้มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ มีสัญญาที่ต้องชำระคืนซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย

Lending Based Crowdfunding โอกาสการเข้าถึงความเท่าเทียมทางการเงิน

การเข้าถึงโอกาสทางการเงินเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานทั้งในแง่มุมของเศรษฐกิจและสังคม เพียร์ พาวเวอร์ เชื่อว่าเราคงเคยได้ยินคำตอบประมาณว่า มันคือการทำให้คนจำนวนมากได้รับบริการทางการเงินที่เท่าเทียม สามารถใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ และแน่นอนว่าเราจะมีคำถามในใจคล้ายๆ กันคือ อย่างไร? ซึ่งคำตอบไม่ง่ายเลย และเราได้เห็นความพยายามในการขยายโอกาสทางการเงินจากทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งหนึ่งในความพยายามนั้นเป็นไปในรูปแบบการให้สินเชื่อที่เกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน นั่นคือ Lending Based Crowdfunding ที่เป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุน

Lending Based Crowdfunding คืออะไร

เพียร์ พาวเวอร์เคยพูดถึง Crowdfunding ไปแล้วครั้งหนึ่งในฐานะการระดมทุนซึ่งแบ่งย่อยออกมาได้อีกหลายรูปแบบ Lending Based Crowdfunding ก็ถือเป็นหนึ่งในนั้น โดยเป็นการระดมทุนในลักษณะของการขอสินเชื่อจากผู้ให้สินเชื่อหลายๆ คน ซึ่งจะทำผ่านแพลตฟอร์มผู้ให้บริการ เช่นเพียร์ พาวเวอร์เป็นต้น โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม จะเปิดระดมทุนให้กับผู้ขอสินเชื่อที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้จากนักลงทุน ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อ เมื่อการระดมทุนสิ้นสุดลง ทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะดำเนินการให้ผู้ให้และผู้ขอสินเชื่อได้เซ็นสัญญากู้ยืม มอบเงินที่ระดมทุนได้ให้กับผู้กู้ และผู้ให้กู้จะได้รับผลตอบแทนตามตกลงในสัญญา ซึ่งจะแบ่งย่อยลงไปได้กว้างๆ อีก 3 แบบ 

Debt Crowdfunding 

เป็นรูปแบบการระดมทุนที่ผู้ขอสินเชื่อนำโครงการหรือธุรกิจของตนออกมาขอสินเชื่อในแพลตฟอร์มผู้ให้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในธุรกิจ มักเป็นการขยายธุรกิจหรือเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน โดยมีสัญญาชำระคืนผู้ให้กู้เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้กู้หรือนักลงทุน จะได้รับผลตอบแทนคงที่(Fixed Income)ตลอดสัญญา ในประเทศไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SEC)

Peer to Peer Lending

เรียกย่อๆ อีกแบบว่า P2P Lending ลักษณะจะคล้ายสินเชื่อส่วนบุคคลคือ เป็นการขอสินเชื่อที่ผู้กู้มาขอระดมทุนจากผู้ให้กู้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัว หรือดำเนินธุรกิจก็ได้ ลักษณะการดำเนินการจะเหมือนกับแบบ Debt Crowdfunding คือระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม มีสัญญากู้ยืม และชำระคืนเป็นงวดๆ พร้อมดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญาให้ผลตอบแทนคงที่(Fixed Income)คืนให้กับนักลงทุน ซึ่ง Peer to Peer Lending จะอยู่ใต้การกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT)

Equity Crowdfunding

ถ้าพูดถึงการให้สินเชื่อแล้ว ผู้ให้สินเชื่อมักจะได้รับการชำระคืนเป็นเงินสดพร้อมดอกเบี้ย แต่สำหรับรูปแบบนี้ แม้จะเป็นการนำกิจการมาระดมทุนเหมือนกับแบบแรก แต่ผลตอบแทนที่ได้รับไม่ใช่เงินสดคงที่ แต่เป็นหุ้นหรือผลตอบแทนตามสัดส่วนที่กิจการนั้นนำออกมาระดมทุน ซึ่งอาจสูงสุดได้ถึง 30 % ซึ่งนั่นหมายความว่าผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการด้วย ถ้าธุรกิจนั้นกำไรมากก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนมาก แต่ถ้าขาดทุนหรือกำไรน้อยผลตอบแทนของผู้ให้กู้ก็จะเป็นไปตามผลประกอบการ ซึ่งรูปแบบนี้จะไปคล้ายกับการลงทุนของ Angel Investor ที่ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพนั่นเอง โดย Equity Crowdfunding ก็อยู่ในการกำกับดูแลโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SEC) เช่นกัน

Lending Based crowdfunding คืออะไร แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

Lending Based Crowdfunding เป็นประโยชน์กับใคร

จะเห็นได้ว่า การระดมทุนในรูปแบบ Lending Based Crowdfunding แทบจะไม่ต่างจากการขอสินเชื่อจากธนาคาร ซึ่งมีทั้งสินเชื่อเพื่อธุรกิจและสินเชื่อส่วนบุคคล โดยอาจจะมีข้อแตกต่างบ้างในแง่ของหลักทรัพย์ค้ำประกัน และข้อจำกัดบางข้อ ดังนั้น ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการขอสินเชื่อในรูปแบบดังกล่าว จึงมีด้วยกัน 3 กลุ่ม ใหญ่ๆ 

กลุ่มผู้ขอสินเชื่อรายบุคคล

แน่นอนว่า ประโยชน์ที่ได้รับของกลุ่มนี้คือเงินที่จะนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่ยื่นขอสินเชื่อไป และเป็นเงินก้อน

กลุ่มผู้ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ ทั้ง SME และสตาร์ทอัพ ที่จะได้รับเงินทุนหมุนเวียนได้ทันช่วงเวลาที่ต้องขยายกิจการ ซึ่งอาจจะเร็วกว่าการขออนุมัติจากทางธนาคาร

กลุ่มนักลงทุน

เนื่องจากการระดมทุนแบบ Lending Based Crowdfunding เป็นรูปแบบการระดมทุนแบบใหม่ ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ดี ทำให้นักลงทุนที่แสวงหาการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ สนใจลงทุนมากขึ้น

Lending Based Crowdfunding กับความเข้าใจผิด

ในฐานะที่เพียร์ พาวเวอร์ เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในรูปแบบ Lending Based Crowdfunding เราพบว่าบริการทางการเงินที่เป็นรูปแบบใหม่นี้ ถูกเข้าใจผิดบ่อยๆ ซึ่งเพียร์ พาวเวอร์ ขอยกตัวอย่างกรณีที่หนักๆ มาเล่าสู่กันฟัง 

Lending Based crowdfunding กับความเข้าใจผิด

เป็นการหลอกลวงเหมือนแชร์ลูกโซ่

กรณีนี้น่าจะเกิดจากความสับสนเพราะคำว่าการระดมทุน ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แชร์ลูกโซ่คือการที่นำเงินมาลงทุนต่อกันเป็นทอดๆ โดยมีแต่คนที่เริ่มต้นเท่านั้นที่จะได้เงินทั้งหมดไป และไม่มีการชำระคืน และไม่มีสัญญาใดๆ ที่จะต้องชำระคืน ในขณะที่ Lending based Crowdfunding เป็นการให้สินเชื่อ ผู้กู้เป็นลูกหนี้ ผู้ให้กู้เป็นเจ้าหนี้ตามเอกสารสัญญา และมีข้อตกลงในการชำระคืนอย่างชัดเจน 

เป็น Crowdfunding เพื่อการกุศล

ตามที่เพียร์ พาวเวอร์ได้บอกไปข้างต้นแล้วว่า Lending Based Crowdfunding คือหน่วยหนึ่งในการระดมทุนแบบ Crowdfunding ซึ่งแยกย่อยออกมาได้อีกหลายแบบ โดยแบบที่เก่าแก่ที่สุดคือรูปแบบของการบริจาค (Donation Based Crowdfunding) หรือการให้รางวัล (Reward Based Crowdfunding) ซึ่งคนจะคุ้นเคยกว่า ดังนั้นเมื่อบอกว่าเป็นการระดมทุน คนจะคิดไปถึงเรื่องเชิงการกุศลทันที ซึ่งที่จริงแล้วการที่ผู้ให้สินเชื่อ มอบโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนให้กับผู้ขอสินเชื่อก็อาจถูกมองเป็นการกุศลได้ แต่แบบของ Lending Based Crowdfunding มีความชัดเจนว่าต้องมีผลตอบแทนและการชำระคืนนั่นเอง

Lending Based Crowdfunding เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีทางการเงินที่ช่วยขยับช่องว่างทางการเงินให้แคบลงได้เป็นอย่างดี เพราะมีประโยชน์ทั้งต่อผู้ขอสินเชื่อ และผู้ให้สินเชื่อเอง หากใครกำลังมองหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆ หรือการลงทุนในรูปแบบที่แตกต่างไป เพียร์ พาวเวอร์เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่พร้อมช่วยเหลือเรื่องนี้ได้เลย

 

Pinwaa
นักเขียนผู้เชื่อมั่นในพลังแห่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสื่อสาร ที่จะช่วยคลี่คลายเรื่องยากต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่าย ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการเงินการลงทุนที่มีหลายแง่มุม