fbpx
ลงทุน
อยากเติมความรู้เรื่องการลงทุนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ เชิญทางนี้ได้เลย

Green Bond ถือเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากในประเทศที่ตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะประเทศในโซนยุโรป ABN AMRO เป็นธนาคารแห่งแรกที่ออกหุ้นกู้สีเขียวที่มีมูลค่าถึง 500 ล้านยูโร

 • ABN AMRO เป็นธนาคารในเนเธอร์แลนด์ ที่ออก Green Bond ระดมทุนให้โครงการเกี่ยวกับอาคารสีเขียว ที่ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • ตราสารหนี้สีเขียวดังกล่าวเสนอขายครั้งแรกในปี 2015 เพื่อระดมทุนมูลค่า 350 ล้านยูโร ก่อนจะเพิ่มเป็น 500 ล้านยูโร เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของนักลงทุน เป็นตราสารหนี้สีเขียว ที่มีระยะเวลาถือ 7 ปี
 • ผู้ตรวจสอบภายนอกคือ Oekom Research ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองตาม Climate Bond Innitiative.
 • ตามรายงานพบว่าในปีที่ผ่านมา Green Bond ของ ABN AMRO ช่วยลดคาร์บอนได้ถึง 50,000 ตัน หรือเทียบเท่ากับคาร์บอนจากรถยนต์ 10,000 คัน
 • ภายในระยะเวลา 4 ปี ตลาดตราสารหนี้สีเขียว เติบโตขึ้นเป็น 12 เท่า มีมูลค่ารวมราว 100,000 ล้านยูโร

 

Green Bond มูลค่าสูงโดย ABN AMRO (เนเธอร์แลนด์)

Green Bond หรือ ตราสารหนี้สีเขียว คือ ตราสารหนี้ เพื่อสิ่งแวดล้อม มีจุดประสงค์ในการออก เพื่อลดคาร์บอนฟุตปรินต์และความยั่งยืนเป็นหลัก โดยผู้ออกตราสารหนี้จะระดมทุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่มีแนวทางสอดคล้องกับการลดคาร์บอนฟุตปรินต์ได้ในปริมาณที่กำหนดไว้ โดยมีการรายงานผลสำเร็จจากโครงการนั้นให้กับผู้ถือตามระยะเวลาที่กำหนด โดยต้องมีองค์กรภายนอกที่ได้รับความเชื่อถือในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งเพียร์ พาวเวอร์ ขอยกตัวอย่าง  ABN AMRO แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา เพราะมีความน่าสนใจ และเป็นธนาคารแห่งแรกในโลกที่ออกตราสารหนี้สีเขียวระดมทุนเป็นจำนวนเงินมาก โดยมีจุดประสงค์เพื่อโครงการอาคารสีเขียวต่าง ๆ

การออก Green Bond ของ ABN AMRO

เป็นการระดมทุนเพื่อโครงการอาคารสีเขียวที่มุ่งลดคาร์บอน ฟุตปรินต์ เอื้อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนสอดคล้องกับแนวทางของสัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) โดย ABN AMRO เป็นธนาคารแห่งแรกที่ออกตราสารหนี้สีเขียวซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 350 ล้านเหรียญยูโรในรอบแรก เมื่อเดือนมิถุนายน 2015 ก่อนจะเพิ่มเป็น 500 ล้านยูโร เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน โดยมีกำหนดไถ่ถอน 7 ปี ถือเป็นตราสารหนี้ระยะยาว

เงื่อนไขของ ABN AMRO

โดยทั่วไปแล้ว การออกตราสารหนี้สีเขียว ในแต่ละครั้งต้องมีองค์ประกอบ 4 ด้าน เพื่อสิ่งแวดล้อมและการตรวจสอบ ซึ่งเงื่อนไขของ ABN AMRO คือ

กระบวนการใช้งาน Use of Proceeds 

เป็นการระดมทุนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุน รีไฟแนนซ์ โดยอาจให้เงินทั้งก้อนหรือบางส่วนกับโครงการที่มีจุดประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • โครงการลดการใช้พลังงาน
 • โครงการเพื่อพลังงานหมุนเวียน
 • โครงการเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวางระบบเพื่อประหยัดพลังงาน

กระบวนการประเมินและเลือกสรรค์ Process For Evaluation and Selection

โครงการที่สมัครรับเงินทุนได้ ต้องเป็นโครงการที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามการประเมินความเสี่ยงของ ABN AMRO Sustainability Risk Framework โดยต้องเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และสังคม นอกจากนี้ต้องมีคุณสมบัติคือ

 • สามารถรายงานผลการลดคาร์บอนในธุรกิจได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อย 1 ไตรมาสย้อนหลัง
 • ได้รับการตรวจสอบรับรองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติถูกต้องหรือมีความเป็นไปได้
 • จะได้รับการจัดสรรเงินทุนอย่างน้อยทุกไตรมาส

การดำเนินการของตราสารหนี้สีเขียว Green Bond

กระบวนการจัดการ Management Proceeds

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทาง ABN AMRO ต้องมีการแจกแจงกระบวนการจัดสรรเงินระดมทุนที่ได้ให้กับโครงการต่าง ๆ โดยมีองค์กรภายนอกที่ตรวจสอบได้เป็นตัวกลาง รวมถึงมีการตรวจประเมินคาร์บอน ฟุตปรินต์ที่ลดลงจากโครงการเหล่านั้น โดย Oekom ซึ่งได้รับการรับรองตาม Climate Bond Initiative องค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อตรวจสอบของตราสารหนี้สีเขียวโดยเฉพาะ

การรายงานโดยองค์กรภายนอก External Reporting

เป็นรายงานการตรวจสอบตราสารหนี้สีเขียวโดยองค์กรภายนอก แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

รายงานการใช้งาน Use of Proceeds

รายงานที่บอกถึงการใช้เงินระดมทุนในทุกไตรมาส ซึ่ง Global Treasury จะเป็นฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนการออกรายงานดังกล่าว ซึ่งต้องมีเนื้อหาครอบคลุม 3 ด้านต่อไปนี้

 • การกระจายเงนในแต่ละสินทรัพย์ รวมถึงการจัดสรรโดยประเภทสินทรัพย์
 • การทำรายการตราสารหนี้สีเขียวทั้งหมด
 • การจัดการกับเงินระดมทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรร

รายงานผลกระทบ Impact Reporting

เป็นรายงานที่ออกมาปีละครั้ง โดยบอกถึงผลการลดคาร์บอนฟุตปรินต์ในแต่ละโครงการ วิธีคิดคำนวณ โดยมีองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นผู้ให้คำปรึกษา และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ถือตราสารหนี้สีเขียว และเผยแพร่สู่สาธารณะ เช่นเว็บไซต์ จดหมายข่าว เป็นต้น

ความสำเร็จของ ABN AMRO 

จากรายงานเมื่อเดือนเมษายน 2018 ตราสารหนี้สีเขียวที่ออกโดย ABN AMRO สามารถลดปริมาณคาร์บอนได้มากถึง 50,000 ตัน หรือเท่ากับการลดการใช้รถยนต์ถึง 10,000 คัน ในระยะเวลา 3 ปีที่ออกตราสารหนี้ดังกล่าว และ ตราสารหนี้สีเขียวนี้ ยังเป็นตราสารหนี้สีเขียวที่ออกโดยธนาคารซึ่งมีมูลค่ารวมสูงที่สุดในตลาดอยู่ ณ ปัจจุบัน

 

ทั้งความต้องการและผลสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมของตราสารหนี้สีเขียว ทำให้ตลาดตราสารหนี้สีเขียวเติบโตขึ้นถึง 12 เท่าภายในระยะเวลาเพียง 4 ปี มูลค่ารวมกว่า 100,000 ล้านยูโร แสดงให้เห็นถึงความต้องการของนักลงทุน ที่ไม่เพียงต้องการผลตอบแทนเป็นตัวเงินเท่านั้น แต่ยังต้องการผลตอบแทนที่จับต้องได้เป็นกำไรคืนสู่สิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน

_______________________________________________________________________

คำเตือน : การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงผ่านเพียร์ พาวเวอร์ เป็นการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอทั้งด้านความเสี่ยง และความสามารถในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง ความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์และความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจากการลงทุน การลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน นักลงทุนจะสามารถเริ่มลงทุนได้ต่อก็ต่อเมื่อนักลงทุนทำการลงทะเบียนและผ่านแบบประเมินความรู้ความเข้าใจในการลงทุนแล้ว

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
PeerPower Team