fbpx
ลงทุน
อยากเติมความรู้เรื่องการลงทุนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ เชิญทางนี้ได้เลย

Green Bond ถือเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากในประเทศที่ตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะประเทศในโซนยุโรป ABN AMRO เป็นธนาคารแห่งแรกที่ออกหุ้นกู้สีเขียวที่มีมูลค่าถึง 500 ล้านยูโร

 • ABN AMRO เป็นธนาคารในเนเธอร์แลนด์ ที่ออก Green Bond ระดมทุนให้โครงการเกี่ยวกับอาคารสีเขียว ที่ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • Green Bond ดังกล่าวเสนอขายครั้งแรกในปี 2015 เพื่อระดมทุนมูลค่า 350 ล้านยูโร ก่อนจะเพิ่มเป็น 500 ล้านยูโร เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของนักลงทุน เป็น Green Bond ที่มีระยะเวลาถือ 7 ปี
 • ผู้ตรวจสอบภายนอกคือ Oekom Research ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองตาม Climate Bond Innitiative.
 • ตามรายงานพบว่าในปีที่ผ่านมา Green Bond ของ ABN AMRO ช่วยลดคาร์บอนได้ถึง 50,000 ตัน หรือเทียบเท่ากับคาร์บอนจากรถยนต์ 10,000 คัน
 • ภายในระยะเวลา 4 ปี ตลาด Green Bond เติบโตขึ้นเป็น 12 เท่า มีมูลค่ารวมราว 100,000 ล้านยูโร

Green Bond มูลค่าสูงโดย ABN AMRO (เนเธอร์แลนด์)


Green Bond หรือตราสารหนี้สีเขียว คือตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม มีจุดประสงค์ในการออกเพื่อลดคาร์บอนฟุตปรินต์และความยั่งยืนเป็นหลัก โดยผู้ออกตราสารหนี้จะระดมทุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่มีแนวทางสอดคล้องกับการลดคาร์บอนฟุตปรินต์ได้ในปริมาณที่กำหนดไว้ โดยมีการรายงานผลสำเร็จจากโครงการนั้นให้กับผู้ถือตามระยะเวลาที่กำหนด โดยต้องมีองค์กรภายนอกที่ได้รับความเชื่อถือในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งเพียร์ พาวเวอร์ ขอยกตัวอย่าง  ABN AMRO แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา เพราะมีความน่าสนใจ และเป็นธนาคารแห่งแรกในโลกที่ออกตราสารหนี้สีเขียวระดมทุนเป็นจำนวนเงินมาก โดยมีจุดประสงค์เพื่อโครงการอาคารสีเขียวต่าง ๆ

การออก Green Bond ของ ABN AMRO

เป็นการระดมทุนเพื่อโครงการอาคารสีเขียวที่มุ่งลดคาร์บอน ฟุตปรินต์ เอื้อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนสอดคล้องกับแนวทางของสัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)) โดย ABN AMRO เป็นธนาคารแห่งแรกที่ออกตราสารหนี้สีเขียวซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 350 ล้านเหรียญยูโรในรอบแรก เมื่อเดือนมิถุนายน 2015 ก่อนจะเพิ่มเป็น 500 ล้านยูโร เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน โดยมีกำหนดไถ่ถอน 7 ปี ถือเป็นตราสารหนี้ระยะยาว

เงื่อนไข Green Bond ของ ABN AMRO

โดยทั่วไปแล้ว การออกตราสารหนี้สีเขียว ในแต่ละครั้งต้องมีองค์ประกอบ 4 ด้าน เพื่อสิ่งแวดล้อมและการตรวจสอบ ซึ่งเงื่อนไขของ ABN AMRO คือ

กระบวนการใช้งาน Use of Proceeds 

เป็นการระดมทุนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุน รีไฟแนนซ์ โดยอาจให้เงินทั้งก้อนหรือบางส่วนกับโครงการที่มีจุดประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • โครงการลดการใช้พลังงาน
 • โครงการเพื่อพลังงานหมุนเวียน
 • โครงการเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวางระบบเพื่อประหยัดพลังงาน

กระบวนการประเมินและเลือกสรรค์ Process For Evaluable and Selection

โครงการที่สมัครรับเงินทุนได้ ต้องเป็นโครงการที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามการประเมินความเสี่ยงของ ABN AMRO Sustainability Risk Framework โดยต้องเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และสังคม นอกจากนี้ต้องมีคุณสมบัติคือ

 • สามารถรายงานผลการลดคาร์บอนในธุรกิจได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อย 1 ไตรมาสย้อนหลัง
 • ได้รับการตรวจสอบรับรองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติถูกต้องหรือมีความเป็นไปได้
 • จะได้รับการจัดสรรเงินทุนอย่างน้อยทุกไตรมาส

การดำเนินการของตราสารหนี้สีเขียว

กระบวนการจัดการ Management Proceeds

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทาง ABN AMRO ต้องมีการแจกแจงกระบวนการจัดสรรเงินระดมทุนที่ได้ให้กับโครงการต่าง ๆ โดยมีองค์กรภายนอกที่ตรวจสอบได้เป็นตัวกลาง รวมถึงมีการตรวจประเมินคาร์บอน ฟุตปรินต์ที่ลดลงจากโครงการเหล่านั้น โดย Oekom ซึ่งได้รับการรับรองตาม Climate Bond Innitiative องค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อตรวจสอบของตราสารหนี้สีเขียวโดยเฉพาะ

การรายงานโดยองค์กรภายนอก External Reporting

เป็นรายงานการตรวจสอบตราสารหนี้สีเขียวโดยองค์กรภายนอก แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

รายงานการใช้งาน Use of Procees

รายงานที่บอกถึงการใช้เงินระดมทุนในทุกไตรมาส ซึ่ง Global Treasury จะเป็นฝ่ายที่ช่วยสนับสนุนการออกรายงานดังกล่าว ซึ่งต้องมีเนื้อหาครอบคลุม 3 ด้านต่อไปนี้

 • การกระจายเงนในแต่ละสินทรัพย์ รวมถึงการจัดสรรโดยประเภทสินทรัพย์
 • การทำรายการตราสารหนี้สีเขียวทั้งหมด
 • การจัดการกับเงินระดมทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรร

รายงานผลกระทบ Impact Reporting

เป็นรายงานที่ออกมาปีละครั้ง โดยบอกถึงผลการลดคาร์บอนฟุตปรินต์ในแต่ละโครงการ วิธีคิดคำนวณ โดยมีองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นผู้ให้คำปรึกษา และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ถือตราสารหนี้สีเขียว และเผยแพร่สู่สาธารณะ เช่นเว็บไซต์ จดหมายข่าว เป็นต้น

ความสำเร็จ Green Bond ของ ABN AMRO 

จากรายงานเมื่อเดือนเมษายน 2018 ตราสารหนี้สีเขียวที่ออกโดย ABN AMRO สามารถลดปริมาณคาร์บอนได้มากถึง 50,000 ตัน หรือเท่ากับการลดการใช้รถยนต์ถึง 10,000 คัน ในระยะเวลา 3 ปีที่ออกตราสารหนี้ดังกล่าว และ ตราสารหนี้สีเขียวนี้ ยังเป็นตราสารหนี้สีเขียวที่ออกโดยธนาคารซึ่งมีมูลค่ารวมสูงที่สุดในตลาดอยู่ ณ ปัจจุบัน

 

ทั้งความต้องการและผลสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมของตราสารหนี้สีเขียว ทำให้ตลาดตราสารหนี้สีเขียวเติบโตขึ้นถึง 12 เท่าภายในระยะเวลาเพียง 4 ปี มูลค่ารวมกว่า 100,000 ล้านยูโร แสดงให้เห็นถึงความต้องการของนักลงทุน ที่ไม่เพียงต้องการผลตอบแทนเป็นตัวเงินเท่านั้น แต่ยังต้องการผลตอบแทนที่จับต้องได้เป็นกำไรคืนสู่สิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน

 

Pinwaa
นักเขียนผู้เชื่อมั่นในพลังแห่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสื่อสาร ที่จะช่วยคลี่คลายเรื่องยากต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่าย ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการเงินการลงทุนที่มีหลายแง่มุม