fbpx
ลงทุน
อยากเติมความรู้เรื่องการลงทุนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ เชิญทางนี้ได้เลย

ผลตอบแทนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงสำหรับนักลงทุน สามารถเลือกได้ 2 แบบคือแบบรายเดือน (Monthy)และแบบรายไตรมาส(Quarterly) 

  • ไม่ว่าจะเป็นการเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนแบบรายเดือนหรือรายไตรมาส นักลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนเป็นกระแสเงินสด คือเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเหมือนกัน
  • หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของเพียร์ พาวเวอร์ ให้ผลตอบแทน 2 แบบนี้ตามประเภทการเลือกจ่ายหนี้ของเจ้าของธุรกิจผู้ออกหุ้นกู้ 
  • ผลตอบแทนแบบรายไตรมาสในอัตราความเสี่ยงที่เท่ากันจะสูงกว่าแบบรายเดือนเล็กน้อย เพื่อชดเชยระยะเวลาในการได้รับกระแสเงินสดที่นานขึ้นของนักลงทุน 
  • ถ้าเป็นนักลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการลงทุน การเลือกลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายเดือนจะตรงกับเป้าหมายการลงทุนมากกว่า
  • ถ้าเป็นนักลงทุนที่โฟกัสกับผลตอบแทนที่มากกว่า การเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายไตรมาสก็จะได้รับผลตอบแทนมากกว่าเสมอ

ผลตอบแทนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงแบบไหน เหมาะกับการลงทุนของคุณ

สำหรับนักลงทุนของเพียร์ พาวเวอร์ การเลือกหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงในระบบจะพบว่ามีผลตอบแทนหุ้นกู้ให้เลือก 2 แบบคือแบบรายเดือน(Monthly) กับแบบรายไตรมาส(Quarterly) ซึ่งนักลงทุนหลาายท่านอาจยังไม่แน่ใจว่าควรเลือกผลตอบแทนหุ้นกู้แบบไหน ที่จะตรงกับการเป้าหมายในการลงทุนของคุณมากที่สุด เพียร์ พาวเวอร์ จึงขอพาไปทำความเข้าใจกับการจ่ายผลตอบแทนที่ต่างกัน 2 แบบนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย ที่ทำให้การตัดสินใจของบคุณง่ายขึ้น

ผลตอบแทนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นอย่างไร

หุ้นกู้คราวด์ฟันดิง คือการระดมทุนเพื่่อธุรกิจขนาดกลางและย่อม ผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นผู้ให้บริการ โดยเงื่อนไขการระดมทุน เช่นวงเงิน อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาในการชำระคืนจะขึ้นอยู่กับการประเมินโดยระบบของเพียร์ พาวเวอร์เอง ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ของธุรกิจนั้น เพื่อกำหนดผลตอบแทน ดังนั้นผลตอบแทนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจึงมีข้อควรสังเกตสำหรับนักลงทุนในการเลือกรับผลตอบแทนดังนี้

อัตราผลตอบแทนคำนวณจากความเสี่ยง

ระบบเครดิตสกอริ่งของเพียร์ พาวเวอร์ จะประเมินเงื่อนไขการระดมทุนรวมซึ่งสัมพันธ์กับผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับจากศักยภาพของธุรกิจที่เข้ามาขอระดมทุนนั้น แล้วประมวลผลออกมาเป็นระดับความเสี่ยงตั้งแต่ AA คือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด ไปถึง HR คือมีความเสี่ยงมากที่สุด โดยยิ่งความเสี่ยงน้อย อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องจ่ายและผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับก็จะน้อยตามไปด้วย แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าผลการประเมินพบว่าหุ้นกู้นั้นมีระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ผลตอบแทนจะมากขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบัน เพียร์ พาวเวอร์ แบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 6 ระดับ และมีอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนดังนี้

AA :: 6 – 8% A :: 9 – 12%

B :: 12 – 13% C :: 14 – 16%

D :: 17 – 20% HR :: 21 – 22%

(อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างในการคำนวณเท่านั้น ผลตอบแทนที่ได้รับจริงจะขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุนของคุณ)

ผลตอบแทนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงตามระดับความเสี่ยง

ระยะเวลาในการจ่ายผลตอบแทน

ในส่วนของระยะเวลาการจ่ายผลตอบแทนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงจะพบว่ามีระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน (Time to Maturity) หมายถึงช่วงเวลาที่นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงนั้นจนกว่าจะได้รับการชำระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด ซึ่งหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงเป็นการลงทุนระยะสั้น คืออาจมีระยะเวลาในการครบกำหนดไถ่ถอนเพียง 6 – 24 เดือน 

และใน 6 – 24 เดือนนี้ มีการจ่ายผลตอบแทนเป็นช่วงเวลาที่สม่ำเสมอ นักลงทุนสามารถเลือกได้ในระบบว่าจะลงทุนในหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนทุกเดือน(Monthly) หรือรับผลตอบแทนทุก 3 เดือน (Quarterly) โดยผลตอบแทนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงที่จ่ายเป็น Quarterly จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าแบบที่จ่ายเป็น Monthly เล็กน้อยในหุ้นกู้ที่มีระดับความเสี่ยงเท่ากัน และช่วงผลตอบแทนจะกว้างมากขึ้น เมื่อเป็นผลตอบแทนจากหุ้นกู้ที่มีระดับความเสี่ยงสูงขึ้น

ผลตอบแทนหุ้นกู้เปรียบเทียบระหว่าง รายเดือนกับรายไตรมาส

ผลตอบแทนหุ้นกู้แบบ Monthly กับ Quarterly มีผลอย่างไรต่อนักลงทุน

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นสำหรับนักลงทุนที่กำลังตัดสินใจว่าจะลงทุนเพื่อผลตอบแทนหุ้นกู้แบบรายเดือนหรือรายไตรมาสดี เพียร์ พาวเวอร์ เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของผลตอบแทนทั้ง 2 แบบสำหรับนักลงทุนให้เห็นดังต่อไปนี้

การเลือกผลตอบแทนแบบ Monthly ทำให้มีโอกาสทางการลงทุนมากกว่า

เพราะเป็นหุ้นกู้ที่มีช่วงเวลาถือแค่สั้นๆทำให้นักลงทุนมีเงินสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่นๆ ได้เร็วขึ้น หมายถึงมีค่า Internal Rate of Return :: IRR ที่ดีกว่าการรับผลตอบแทนเป็นรายไตรมาส

การเลือกผลตอบแทนแบบ Monthly ให้กระแสเงินสดที่ดีกว่า

เพราะได้รับเงินคืนทุกเดือนพร้อมกับดอกเบี้ยทุกเดือนจะเป็นกระแสเงินสดที่นักลงทุนสามารถนำมาใช้หมุนเวียนได้ดีกว่ารอ 3 เดือน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนครั้งหนึ่ง

แบบ Quarterly ให้ผลตอบแทนในช่วงที่มากกว่า

ถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่มีสภาพคล่องทางการลงทุนสูงอยู่แล้ว และอยากลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด การเลือกผลตอบแทนหุ้นกู้แบบ Quaterly ก็ถือว่าน่าสนใจ เพราะมีช่วงผลตอบแทนที่สูงกว่าในหุ้นกู้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน แม้จะไม่ใช่ในอัตราที่สูงมากนักก็ตาม

แบบ Quarterly ให้ผลตอบแทนเป็นเงินก้อน

ระหว่าง 1 เดือนกับ 3 เดือน การเลือกแบบ 3 เดือน ย่อมได้เงินสดคืนเป็นกอบเป็นกำมากกว่า พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่เห็นเป็นก้อนชัดเจนกว่า ถ้านักลงทุนอยากได้เงินเป็นก้อนคืน เลือกหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนแบบนี้ก็ถือเป็นการเลือกที่เหมาะสม

สำหรับนักลงทุนแล้วผลตอบแทนถือเป็นเรื่องใหญ่ นอกจากการเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสม อัตราผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ ระยะเวลาในการรับผลตอบแทนที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการลงทุนก็เป็นเงื่อนไขที่น่านำมาประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกัน ถ้าผลตอบแทนหุ้นกู้ของเพียร์ พาวเวอร์ ตามข้อมูลข้างต้น สอดคล้องกับการลงทุนของคุณ ลองมาลงทะเบียนนักลงทุนกับเพียร์ พาวเวอร์ได้เลย

ลงทุนในหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

Pinwaa
นักเขียนผู้เชื่อมั่นในพลังแห่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสื่อสาร ที่จะช่วยคลี่คลายเรื่องยากต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่าย ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการเงินการลงทุนที่มีหลายแง่มุม