fbpx
ลงทุน
อยากเติมความรู้เรื่องการลงทุนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ เชิญทางนี้ได้เลย

สิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์หลักของ Debt Crowdfunding คงไม่ใช่อย่างอื่นนอกจากเงินทุนที่ผู้ประกอบการจะได้รับเพื่อนำไปประกอบธุรกิจ แต่นอกจากนั้นแล้ว Debt Crowdfunding ยังสร้างประโยชน์ได้ในอีกหลายแง่มุม

  • จุดประสงค์ของการระดมทุนแบบ Debt crowdfunding คือการได้รับเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจจากนักลงทุนผ่านตัวกลางที่ไม่ใช่ธนาคาร
  • ประโยชน์ของ Debt Crowdfunding ในมุมของผู้ประกอบการ คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ ในอัตราดอกเบี้ยต่อปีที่ยอมรับได้
  • นักลงทุนได้รับประโยชน์จาก Debt Crowdfunding ในแง่เป็นสินทรัพย์ชนิดใหม่ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ได้รับผลตอบแทนคงที่ในลักษณะการผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และได้รับผลตอบแทนในระดับที่น่าพึงพอใจ
  • เป็นประโยชน์ต่อผลผลิตมวลรวมประชาชาติ(GDP) เพราะธุรกิจขนาดกลางและย่อมมีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทย การขยายธุรกิจย่อมหมายถึงผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น ปริมาณการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

ประโยชน์ของ Debt Crowdfunding ในภาพรวมคืออะไร 

เพียร์ พาวเวอร์ พูดถึง Debt Crowdfunding มาหลายครั้งในแง่มุมต่างๆ กัน ส่วนใหญ่เป็นมุมของผู้ประกอบการและนักลงทุน แต่ในความเป็นจริง Debt Crowdfunding สามารถถอยออกมามองในภาพที่ใหญ่กว่าได้อีกขั้น คือภาพของการเพิ่มผลผลิตมวลรวมประชาชาติ(GDP) เพื่อให้เห็นประโยชน์ในแต่ละส่วนของแหล่งเงินทุนประเภทนี้ได้ชัดเจนขึ้น เพียร์ พาวเวอร์ ขอทำหน้าที่อธิบายไปทีละส่วน

ประโยชน์ของ Debt Crowdfunding ต่อผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ประกอบการถือเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงจากบริการดังกล่าว เพราะเป็นกลุ่มที่ยื่นขอแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจต่อ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งในรูปแบบการขยายกิจการและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจ โดยประโยชน์หลักๆ ที่ผู้ประกอบการได้รับจาก Debt Crowdfunding คือ

เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

Debt Crowdfunding มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งเพื่อซื้อวัตถุดิบเพิ่ม ขยายพื้นที่ดำเนินการ สั่งซื้อเครื่องจักร ฯลฯ รวมถึงการซื้อลูกหนี้การค้า(Invoice Factoring) ซึ่งเดิมผู้ประกอบการอาจไม่มีเงินทุนเพียงพอสำหรับเรื่องดังกล่าว หรือหากใช้จ่ายเงินทุนที่มีอยู่ไปกับการขยายกิจการ โอกาสที่จะขาดสภาพคล่องก็มีมาก การได้รับเงินทุนจาก Debt Crowdfunding จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่ช่วยให้ธุรกิจของผู้ประกอบการหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวอีกครั้ง

โอกาสในการขยายกิจการ

ดังที่กล่าวไปแล้วว่า Debt Crowdfunding คือแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ ที่จะนำไปใช้จ่ายสำหรับธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่กำลังอยู่ในระยะขยายตัวในช่วง 1 – 2 ปีหลังจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งยากต่อการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ช่วงเวลานี้เองที่ทำให้ผู้ประกอบการ SME จำนวนมากไปต่อไม่ไหว เพราะขาดเงินทุนสำหรับขยายกิจการให้เติบโตทันกับความต้องการของตลาด ทำให้พลาดโอกาสในการทางธุรกิจไปอย่างน่าเสียดาย 

Debt Crowdfunding จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับธุรกิจต่างๆ ได้เข้าถึงแหล่งทุน และขยับขยายไปในทิศทางที่ควรจะเป็น

การได้รับเงินทุนโดยไม่ใช้สินทรัพย์ค้ำประกัน

ในการขยายกิจการที่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ถ้าเป็นผู้ประกอบการที่เพิ่งดำเนินธุรกิจได้ไม่นานการขอสินเชื่อวงเงินสูงๆ จากธนาคารมักยากที่จะได้รับการอนุมัติ หรือสามารถขอสินเชื่อในวงเงินที่ต้องการได้โดยมีเงื่อนไขคือต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่อีกเช่นกัน เพราะผู้ประกอบการจำนวนมากไม่มีสินทรัพย์ในส่วนนี้ ดังนั้น Debt Crowdfunding ที่สนับสนุนแหล่งเงินทุนโดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ทางธุรกิจ จึงตอบโจทย์ผู้ประกอบการมากกว่า

ประโยชน์ของ Debt Crowdfunding กับผู้ขอแหล่งเงินทุน นักลงทุน และเศรษฐกิจภายในประเทศ

ประโยชน์ของ Debt Crowdfunding ต่อนักลงทุน

กลุ่มนักลงทุนเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ทางตรงจาก Debt Crowdfunding เพราะเป็นผู้รับผลตอบแทนโดยตรงจากผู้ประกอบการที่ชำระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยรายเดือน ซึ่งการลงทุนใน Debt Crowdfunding จะให้ประโยชน์กับนักลงทุนหลักๆ แล้ว 3 ด้าน คือ

การกระจายความเสี่ยงด้วยสินทรัพย์ใหม่

นักลงทุนส่วนใหญ่มักไม่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียว เพราะทราบดีว่าการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง หากลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียว แล้วตลาดสินทรัพย์ในขณะนั้นเกิดปัญหา โอกาสที่จะเสียหายทั้งพอร์ตโฟลิโอก็เกิดขึ้นได้ ในขณะเดียวกัน การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนด้วยสินทรัพย์หลายๆ ประเภทย่อมปลอดภัยกว่า เพราะทุกสินทรัพย์ไม่น่าจะแย่ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

การลงทุนใน Debt Crowdfunding ที่มีลักษณะเป็นหุ้นกู้ เป็นอีกหนึ่งในสินทรัพย์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดี อีกทั้งผลตอบแทนยังไม่ได้ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์อ้างอิง เพราะไม่ว่าภาวะตลาดจะเป็นอย่างไร ผู้ประกอบการก็ต้องชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยคืนตามที่ระบุไว้ในสัญญา 

รับผลตอบแทนเป็นกระแสเงินสด

Debt Crowdfunding เป็นการลงทุนในลักษณะของการถือหุ้นกู้ ที่มีอัตราผลตอบแทนคงที่ตามเกรดของธุรกิจที่ได้รับการประเมินจากระบบของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้ามาขอระดมทุนจะต้องชำระเงินต้นคืนเป็นรายเดือนพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็นกระแสเงินสดรายเดือนที่จะตอบแทนให้กับนักลงทุน ซึ่งต่างจากหุ้นกู้ปกติที่จะได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนพร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้าย

ประโยชน์ของ Debt Crowdfunding ต่อผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP)

ในขณะที่เงื่อนไขการให้สินเชื่อของธนาคารและสถาบันการเงินเอื้อต่อบริษัทขนาดใหญ่ หรือสินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงการขอสินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เรากลับพบว่าบริษัทขนาดกลางและย่อมในประเทศไทยที่มีอยู่จำนวนมาก ได้ถูกจำกัดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยเงื่อนไขดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจขนาดกลางและย่อมที่มีศักยภาพในการเติบโตต้องหยุดชะงักลง ส่งผลต่ออัตราการจ้างงาน และผลผลิตด้านเศรษฐกิจอื่นๆ ด้วย โดย Debt Crowdfunding ที่มอบโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ ช่วยเสริมสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับธุรกิจดังกล่าว ได้ช่วยเพิ่มผลผลิตมวลรวมประชาชาติได้ 2 ทาง

เพิ่มอัตราการจ้างงาน

ตำแหน่งงานในบริษัทขนาดกลางและย่อมมีอยู่เป็นจำนวนมากตามปริมาณของบริษัทที่มีอยู่ในประเทศ การจ้างงามเกิดขึ้นทั้งส่วนของสำนักงานและฝ่ายผลิต แม้จะไม่มากเท่าบริษัทขนาดใหญ่ แต่เมื่อคำนึงถึงจำนวนบริษัทที่มีอยู่มากมายทำให้บริษัทเล็กๆ มีโอกาสจ้างงานมากกว่า ประกอบกับบริษัทขนาดเล็กอาจไม่ได้ต้องการทักษะในการทำงานที่มากเท่ากับบริษัทขนาดใหญ่ ทำให้การจ้างงานเป็นไปได้มากกว่า

กระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อเกิดการจ้างงาน นั่นหมายถึงการมีเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ เกิดกำลังซื้อและเม็ดเงินในระบบจากกำลังการผลิตที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ยิ่งธุรกิจขนาดกลางและย่อมมีความยั่งยืนมากเท่่าไหร่ โอกาสที่ช่วยเพิ่มอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจก็มีมากขึ้นเท่านั้น

จะเห็นได้ว่า Debt Crowdfunding แม้จะเป็นเพียงหน่วยเล็กๆ ที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงโอกาสทางการเงิน แต่กลับส่งผลกระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศ เอื้อต่อผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ยังขาดโอกาสในการเติบโต ช่วยให้นักลงทุนได้กระจายความเสี่ยงในการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี รวมถึงช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม

Pinwaa
นักเขียนผู้เชื่อมั่นในพลังแห่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการสื่อสาร ที่จะช่วยคลี่คลายเรื่องยากต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่าย ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการเงินการลงทุนที่มีหลายแง่มุม